การรับบัญชีผู้ใช้ NU-Account นักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 และการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ม.1 ปีการศึกษา 2565
กำหนดการรับชุดเครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2565 วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2565
ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลา กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็ม3 Pfizer (booster) ของนักเรียน วันที่ 17 พ.ค.65 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ยุติการเรียกบัญชีสำรองเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
ผังการรับวัคซีน ไฟเซอร์ กระตุ้นเข็ม3 สำหรับนักเรียน วันที่ 10 และ 17 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฉีด : รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็ม3 วันที่ 10 พ.ค.65 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ วันที่ 17 พ.ค.65 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศรายชื่อห้องเรียนและตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็ม3 Pfizer (booster) ของนักเรียนอายุ 12-17 ปี วันที่ 10 พ.ค.65 สำหรับนักเรียนชั้นม.ปลาย และ วันที่ 17 พ.ค.65 สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.ต้น


ข่าวสารสำหรับนักเรียน อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียนทั้งหมด...

ขอแจ้งกำหนดการตรวจสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบการเข้าถึงรายวิชา ในระบบ Google Classroom
กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเปลี่ยนแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2
ประกาศรหัสนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ,ร, มผ. รอบที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคเรียนอื่นๆ
แจ้งกำหนดการดูผลการเรียนออนไลน์ ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรหัสนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ,ร, มผ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2565
งานวิชาการ ขอแจ้งตาราง รูปแบบ และนัดหมายการเก็บคะแนนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรหัสนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ,ร ,มผ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
เลื่อนกำหนดการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ** เป็นวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 **
คู่มือการใช้งาน ห้องสมุดออนไลน์ สำหรับนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
งานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้า เรื่อง ซัก รีด ร่ำ ผ้าไทย(สูตรโบราณ)
คณาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนระดับทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 3 ราย
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน 2021
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต่อสมการทางคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) รุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น รายการ Max Ploys Crossword Game A-Math Kumkom Sudoku Ed-Sport Challenge 2022
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว บัวชมพู ค้อมทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2 ในโอกาสที่ได้รับ รางวัล "POPULAR VOTE" จากการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) 2022
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ปีการศึกษา 2564 คะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชาของโรงเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ประจำปีการศึกษา 2564 100 คะแนนเต็ม


ตรวจสอบสถานะการรายงานตัวสำรอง

แบบคำร้องขอสละสิทธิ์

สายตรงผู้อำนวยการ

ปฏิทินการศึกษา 2565

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2563

รายงานประกันคุณภาพ 2562

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2021-12-22 10:10:17
 • เผยแพร่วันที่: 2021-11-30 16:16:14
 • เผยแพร่วันที่: 2021-10-20 09:35:36
 • เผยแพร่วันที่: 2021-10-11 11:06:42
 • เผยแพร่วันที่: 2021-09-15 14:12:47


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559