หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

หน้าที่หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

  1. วางระบบด฿ูแลซ่อมแซมการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียนและหอพัก
  2. ประสาานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา
  3. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์อย่างถูกวิธี และมีจริยธรรมในการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
  4. จัดบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ให้แก่นักเรียนและบุคลากรที่ต้องการใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือโครงการต่างๆ ของโรงเรียน
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับมอบหมายหน่วยโสตทัศนูปกรณ์

นายยศวรรธน์   บุญธรรม

หัวหน้าหน่วยโสตทัศนูปกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1760
E-mail:
   thirsty_me@hotmail.comอาจารย์เพียรพิมพ์   แดนเหมือง

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์รัฐพงษ์   โพธิรังสิยากร

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1744
E-mail:
   

อาจารย์แพรวสุวรรณ   พุ่มสิโล

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559