หน่วยบริการการศึกษา

หน้าที่หน่วยบริการการศึกษา

  1. ประสานงานอาจารย์พิเศษและวิทยากร
  2. จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
  3. จัดทำวาระ บันทึกและรายงานการประชุมวิชาการ
  4. การจัดทำหนังสือราชการของฝ่ายวิชาการ เช่น หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ขอนุญาตินำนักเรียนออกนอกสถานที่ ขออนุมัติเช่ารถ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายของอาจารย์พิเศษ เป็นต้น
  5. ประสานงานในการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน
  6. ประสานงานเกี่ยวกับการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร
  7. ประสานงานเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสินิตฝึกสอน
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด


ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562


ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

ผู้รับมอบหมายหน่วยบริการการศึกษานางสาวกชพรรณ   ชัยสิทธิ์

หน่วยบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1747
E-mail:
   kotchapan.chaisit@hotmail.com

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559