หน่วยชุมชนสัมพันธ์

หน้าที่หน่วยชุมชนสัมพันธ์

  1. มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานในด้านกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้แก่ชุมชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและมีความเข้าใจตรงกันมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน
  2. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุกรูปแบบ
  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับมอบหมายหน่วยชุมชนสัมพันธ์

อาจารย์ลลิตภัทร   ศิริรักษ์

หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   อาจารย์อัจจิมา   เมืองชื่น

หน่วยชุมชนสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   ajimam@nu.ac.th

อาจารย์อิสรพงศ์   คงเมือง

หน่วยชุมชนสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   totobabo191@gmail.com

นางสาวอภัสวัญญ์   หมื่นศรีชัย

หน่วยชุมชนสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ชญานี   หาญรบ

หน่วยชุมชนสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   chayaneeh@nu.ac.th

อาจารย์ธวัชชัย   สาริการินทร์

หน่วยชุมชนสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559