หน่วยโครงงาน

หน้าที่หน่วยโครงงาน

  1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. จัดทำปฎิทินการดำเนินการจัดทำโครงงานของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
  3. ประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานในการดูแลและติดตามการทำโครงงานของนักเรียนตลอดการดำเนินการทำโครงงาน
  4. รวบรวมข้อมูลเอกสารโครงงานของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาและส่งข้อมูลให้แก่งานทะเบียนและประมวลผล
  5. ส่งเสริมและประสานงานการจัดส่งโครงงานนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

การเขียนบทที่ 1
Template ไวนิลโครงงาน
รูปแบบพาวเวอร์พ้อยนำเสนอความก้าวหน้า
ตารางสอบความก้าวหน้า(ครู) ม.2 และ ม.5 ปี 2560
ตารางสอบความก้าวหน้า ม.2 และ ม.5 ปี 2560
ไฟล์ตารางสอบโครงร่างโครงงาน(ครู) ม.4 ปี 2560
ไฟล์ตารางสอบโครงร่างโครงงาน(นักเรียน) ม.4 ปี 2560
ไฟล์ตารางสอบจบโครงงาน ม.2 ปี 2560
ไฟล์ตารางสอบจบโครงงาน ม 5 ปี 2560
ตารางสอบจบโครงงาน ม.2 ประจำปีการศึกษา 2563
ตารางสอบโครงงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ม.2 ปี 2562
ปฏิทินการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน-สำหรับนักเรียนชั้น-ม.2 ปี 2562
P0-หน้าปก
P1-เอกสารตอบรับเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
P2-เอกสารตอบรับเป็นกรรมการสอบโครงงาน
P4-แบบเสนอขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงงานต่อคณะกรรมการโครงงาน
P5-แบบบันทึกการเข้าพบที่ปรึกษาโครงงาน
แบบบันทึกการเข้าพบที่ปรึกษาโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
ตารางสอบจบโครงงาน ม.5 ประจำปีการศึกษา 2563
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ม.4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ม.4 ปี 2561
ตารางสอบจบโครงงาน ม.5 ปี 2561
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ม.5 ปี 2561
ปฏิทินการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน-สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 ปี 2562

ผู้รับมอบหมายหน่วยโครงงาน

อาจารย์เกษกาญจน์   ศิริเมธาวงศ์

หัวหน้าหน่วยโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1727
E-mail:
   ket_kw@hotmail.comอาจารย์วิญญู   พันธุ์เมืองมา

หน่วยโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   servant_parn@yahoo.com

อาจารย์ประยูร   คำเติม

หน่วยโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   a_chem3603@hotmail.com

อาจารย์พิทักษ์   พูลเจริญศิลป์

หน่วยโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   n242903@hotmail.com

อาจารย์ลินละดา   จันทนะชาติ

หน่วยโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   linlada.pang@outlook.com

อาจารย์สุรเชษฐ์   ทองประเสริฐ

หน่วยโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   surachet.leeyongjay@gmail.com

ดร.พิชยา   โชติวรรณกุล

หน่วยโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   ssawi1981@gmail.com

อาจารย์ปรินธร   เอี่ยมสะอาด

หน่วยโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1727
E-mail:
   princie_eye@hotmail.com

นางสาวชญานี   บุญคง

หน่วยโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1726
E-mail:
   pau_paeng@hotmail.com

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559