หน่วยโครงงาน

หน้าที่หน่วยโครงงาน

  1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. จัดทำปฎิทินการดำเนินการจัดทำโครงงานของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
  3. ประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานในการดูแลและติดตามการทำโครงงานของนักเรียนตลอดการดำเนินการทำโครงงาน
  4. รวบรวมข้อมูลเอกสารโครงงานของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาและส่งข้อมูลให้แก่งานทะเบียนและประมวลผล
  5. ส่งเสริมและประสานงานการจัดส่งโครงงานนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

- แบบประเมินโครงร่างโครงงาน
- แบบประเมินสอบจบโครงงาน
- แบบบันทึกรายชื่อโครงงานประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- แบบบันทึกรายชื่อโครงงานประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- อัปโหลดรูปเล่ม ม.2
- อัปโหลดรูปเล่ม ม.5

ผู้รับมอบหมายหน่วยโครงงาน

อาจารย์ปรินธร   เอี่ยมสะอาด

หัวหน้าหน่วยโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1727
E-mail:
   princie_eye@hotmail.comอาจารย์เกษกาญจน์   ศิริเมธาวงศ์

หน่วยโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1727
E-mail:
   ket_kw@hotmail.com

อาจารย์ลินละดา   กาวิละนันท์

หน่วยโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   linlada.pang@outlook.com

อาจารย์ศราวรรณ   ป้อมสุข

หน่วยโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   sarawanp@nu.ac.th

อาจารย์ธนัสนันทน์   กาวิละนันท์

หน่วยโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1744
E-mail:
   

อาจารย์ลลิตภัทร   ศิริรักษ์

หน่วยโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์เปี่ยมจิต   ษรจันทร์ศรี

หน่วยโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

นางสาวชญานี   บุญคง

หน่วยโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1726
E-mail:
   pau_paeng@hotmail.com

นายชุษณะ   เขื่อนแก้ว

หน่วยโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559