หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

หน้าที่หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

  1. วางแนวปฏิบัติและส่งเสริมให้ผู้สอน ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงขึ้น
  2. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน
  3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ติดตามงานวิจัยของบุคลากรของโรงเรียน
  4. ประเมินการพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงร่างงานวิจัย
แบบฟอร์ม โครงร่างการวิจัย
กำหนดประเด็นการวิจัย

ผู้รับมอบหมายหน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

ดร.ทวีสิน   อำนวยพันธ์วิไล

หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1734
E-mail:
   thaweesin@gmail.comอาจารย์ปราโมท   เรณุมาร

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   Pramoter@nu.ac.th

ดร.พิชยา   โชติวรรณกุล

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   ssawi1981@gmail.com

 

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ณัชาพร   จันทร์เกษม

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1734
E-mail:
   

อาจารย์เกษกาญจน์   ศิริเมธาวงศ์

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1727
E-mail:
   ket_kw@hotmail.com

อาจารย์สุรเชษฐ์   ทองประเสริฐ

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   surachet.leeyongjay@gmail.com

อาจารย์ทรงอัปสร   มโนรส

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   songabsornm@nu.ac.th

อาจารย์โคมศักดิ์   อ่อนวัง

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์พิทักษ์พงษ์   ประสิทธิ์ไทย

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ชญานี   หาญรบ

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   chayaneeh@nu.ac.th

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559