กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


อัตลักษณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อัตลักษณ์ของกลุ่มสาระ
 1. เน้นทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
 2. เน้นการนำความรู้มาประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในชีวิตจริง
 3. มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพ

วิธีการสร้างเอกลักษณ์

 1. เน้นทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
  • การจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดอย่างมีขั้นตอน มีแบบแผน และสามารถตรวจสอบได้ เช่นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในแต่ละเนื้อหาสอดแทรกทักษะกระบวนการคิดในกิจกรรมต่างๆ
 2. เน้นการนำความรู้มาประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในชีวิตจริง
  • การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และสามารถสร้างองศ์ความรู้เพื่อเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆได้ เช่น การสอนแบบบูรณาการกับชีวิตจริง
 3. มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพ เช่น การจัดกิจกรรม / โครงการส่งเสริม นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ เช่น ค่ายคณิตศาสตร์ การส่งแข่งขันทางวิชาการต่างๆ
  • การจัดกิจกรรม / โครงการนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น การสอนซ่อมเสริม

บุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อาจารย์นิธิรัต ศรีสารัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   nithirats@nu.ac.th

อาจารย์กรกร   ป้องจัตุรัส

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   chaiyaphump@nu.ac.th

อาจารย์ทรงอัปสร   มโนรส

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • ปร.ด.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   songabsornm@nu.ac.th

อาจารย์ประภาพร   แสงอนุศาสน์

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1748
E-mail:
   praphaporn0@gmail.com

อาจารย์ปราโมท   เรณุมาร

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.บ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   Pramoter@nu.ac.th

อาจารย์เมธาวี   ทองจันทร์

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา (คณิตศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1748
E-mail:
   methawee_19@hotmail.com

อาจารย์วชิรญาณ์   สัจจากุล

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ณิชา   ราตรี

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ภูริต   แก้วเจริญเนตร

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   puritka@nu.ac.th

อาจารย์ธัญลักษณ์   อิงควระ

ตำแหน่ง คูร (ระดับปฏิบัติการ)

 • กศ.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์เปี่ยมจิต   ษรจันทร์ศรี

ตำแหน่ง คูร (ระดับปฏิบัติการ)

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์จิรภัทร   สิงห์มนต์

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อรณิชา   แสงแก้ว

ตำแหน่ง ครู

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์สุพิชญา   กองฟั่น

ตำแหน่ง ครู

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559