หน่วยอาคารสถานที่

หน้าที่หน่วยอาคารสถานที่

  1. วางระบบ ดูแลการใช้อาคารและสถานที่ภายในโรงเรียน
  2. ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ
  3. จัดบริการสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการขอใช้ห้องประชุมหรือห้องสำหรับการเรียนการสอน
  4. กำกับดูแล และประเมินผลการทำความสะอาดของพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับมอบหมายหน่วยอาคารสถานที่

อาจารย์ประยูร   คำเติม

หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   a_chem3603@hotmail.comอาจารย์กิรณา   กิรณโชคโชติกุล

หน่วยอาคารสถานที่
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1780
E-mail:
   umikojung_jum26@hotmail.com

อาจารย์วิญญู   พันธุ์เมืองมา

หน่วยอาคารสถานที่
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   servant_parn@yahoo.com

นายเชน   มาสม

หน่วยอาคารสถานที่
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

นายจรูญ   บุญประจง

หน่วยอาคารสถานที่
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

นายวันเฉลิม   คงเกิด

หน่วยอาคารสถานที่
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

นายไตรเทพ   ขำคำ

หน่วยอาคารสถานที่
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   taithepk@nu.ac.th

นายสนธยา   บุญศรี

หน่วยอาคารสถานที่
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

นายวงศธร   มาเที่ยง

หน่วยอาคารสถานที่
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

นายหลักทรัพย์   สุขแสงชู

หน่วยอาคารสถานที่
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ขวัญชัย   ศิริเวช

หน่วยอาคารสถานที่
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1706
E-mail:
   khanchai_si@hotmail.com

อาจารย์จาตุรันต์   วัฒนากุล

หน่วยอาคารสถานที่
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   jaturun1112@gmail.com

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559