หน่วยการเงินและบัญชี

หน้าที่หน่วยการเงินและบัญชี

 1. จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้
 2. จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินรับฝากกองคลัง เงินงบประมาณแผ่นดินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. จัดทำทะเบียนคุมและตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน
 4. ออกใบเสร็จรับเงินรายได้ต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อนำส่งกองคลัง
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับเงินทดรองจ่ายของโรงเรียน
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการยืมเงินมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งเงินงบประมาณรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน
 7. จัดทำทะเบียนคุมเอกสารต่างๆทางการเงิน
 8. จัดทำเอกสารต่างๆ ประกอบการลงบัญชีและจัดทำรายงานการเงินของโรงเรียน
 9. ดำเนินการด้านการเงิน และด้านบัญชีโครงการเงินทุนหมุนเวียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 10. ควบคุม ติดตาม และดำเนินการด้านเอกสารค่าบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 11. ให้คำแนะนำและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย
 12. คุมยอดเงินสดในมือให้เป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
 13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

1. ประกาศอัตราเงินบำรุงการศึกษาฯ สำหรับนักเรียนรหัส 60,61,62
2. ประกาศกำหนดอัตราเงินบำรุงการศึกษาฯ สำหรับนักเรียนรหัส 63,64,65
3. ประกาศฯ เรื่อง การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาล่าช้า
4. อัตราการเบิกเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(กรมบัญชีกลาง)

1. ใบยืมเงิน(โรงเรียน)
2. ใบยืมเงิน(มหาวิทยาลัยนเรศวร)
3.แบบเพิ่มข้อมูล(ธนาคาร)หลักของบุคลากรในระบบ
4. ใบคืนเงินยืม

1. ใบเบิกรายงานการเดินทางไปราชการ

1. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1. แจ้งธนาคารเพื่อนำฝากเงินเดือน
2. ใบมอบฉันทะ
3. ใบสำคัญรับเงิน บก.4231

1. มติคณะรัฐมนตรี
2. แนวปฏิบัติเบิกจ่ายของโรงเรียนฯ
3. ประกาศฯ เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้
4. ประกาศฯ เรื่อง ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่ง
5. ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการสมัคร CEPT
6. ประกาศฯ เรื่อง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการโรงเรียน
7. ประกาศฯ เรื่อง เช็คหมดอายุ
8. ประกาศฯ เรื่อง อัตราเงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ
9. ประกาศฯ เรื่อง อัตราตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่
10. ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและเงินรายได้ 2561
11.ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับ การจ่าย การเก็บรักษา และนำส่งเงิน 2562
รายงานการเบิกจ่าย
รายงานเงินคงเหลือ
รายงานงบการเงินหน่วยงานย่อย

ผู้รับมอบหมายหน่วยการเงินและบัญชีนางอมรรัตน์   บุญมี

หน่วยการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1761
   หรือ 055-96-1186
E-mail:
   amornratp@nu.ac.th

นางสาวปรียานุช   ยอดตระกูล

หน่วยการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559