เกี่ยวกับโรงเรียน

วิสัยทัศน์

       เป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตชั้นนำที่มุ่งสู่ความเป็นเลศในระดับชาติและนานาชาติ เตรียมกำลังคนให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศสู่การเป็นนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อนำภไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมีคุณธรรม

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความเป็นผู้นำ
  2. เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
  3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ให้บริการทางด้านวิชาการแก่โรงเรียน เครือข่าย ชุมชน และสังคม
  4. ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

      เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในท่านั่ง พระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคาร หลั่งทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ ตอนล่างพระแท่นมีอักษรชื่อโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายในป้ายชายธง เป็นสัญลักษณ์เข็มโลหะสีทอง ติดเสื้อนักเรียนบริเวณบนชื่อและนามสกุลที่อกขวาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
      เป็นรูปช้างศึกอยู่ภายในโล่กลมแบบโบราณ ตอนล่างรูปช้างศึกมีอักษรชื่อโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ภายในป้ายชายธง ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน และใช้เป็นตราสัญลักษณ์รูปช้าง และมีคำว่า “มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” ติดเสื้อนักเรียนบริเวณอกซ้ายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สีประจำโรงเรียน


สีเทา หมายถึงสีของสมอง แปลว่าความคิดหรือปัญญา
สีแสด หมายถึงสีของคุณธรรมและความกล้าหาญ

ดอกไม้ประจำโรงเรียน


ดอกเสลา

คำขวัญ

"เน้นคุณธรรม นำความรู้ ปูทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย"

ปรัชญา

"ความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็งเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

อัตลักษณ์โรงเรียน

"กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์"

เอกลักษณ์โรงเรียน

"ศิลปวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต วิทย์-คณิตเพื่อการเรียนรู้"

ปณิธาน

      เราคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรานักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตหลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวร ให้เป็นหนึ่งเดียว รู้รักสามัคคี รู้จักหน้าที่ มีวินัย ใจสัตย์ซื่อ กระตือรือร้น อ่อนน้อม ถ่อมตน อดทนและขยัน กล้าคิดกล้าทำ นำหน้าเรื่องสุขภาพ รู้คุณค่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พร้อมรักษาความสะอาด เราภูมิใจที่ได้เรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เราจะตั้งใจเรียนเพื่อรักษาซึ่งเกียรติ และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสืบไป

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559