หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์

หน้าที่หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์

  1. วางระบบในการเก็บฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้มีความเป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นได้ทั้งที่เป็นเอกสารและระบบออนไลน์
  2. มีส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดทำทำเนียบรุ่น ทำเนียบศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียน โดยประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา และฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
  3. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

ผู้รับมอบหมายหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์อัฏฐะพร   ผาคำ

หัวหน้าหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   อาจารย์กาญจนา   อุทิศ

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1744
E-mail:
   

อาจารย์อัจจิมา   เมืองชื่น

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   ajimam@nu.ac.th

อาจารย์รัฐพงษ์   โพธิรังสิยากร

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1744
E-mail:
   

อาจารย์ไอยดา   กลิ่นอ้น

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559