กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


อัตลักษณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   สร้างเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศโดยประยุกต์ใช้ Edutainment และมีเจ้าของภาษา เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและเตรียมความพร้อมให้นักเรียน สำหรับการศึกษาค้นคว้าและหาประสบการณ์ในต่างประเทศ

   เน้นพัฒนาทักษะครบทุกด้าน โดยมัธยมต้นจะเน้นเป็นการปูพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย และมัธยมปลายจะเน้นในเรื่องการอ่านเขียน เตรียมสอบและศึกษาต่อต่างประเทศ

   ให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยการาจัดค่ายภาษอังกฤษนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


บุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อาจารย์ไอยดา กลิ่นอ้น

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์สุพิชชา   เกตุแจ่ม

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์วิวรรษา   ภาวะไพบูลย์

ตำแหน่ง ครู (ระดับชำนาญการ)

 • ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • MCom (Information Systems And Technology) Macquarie University
 • วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1778
E-mail:
   wiwansa.p@gmail.com

อาจารย์วันทกาญจน์   เล็กกระจ่าง

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1776
E-mail:
   wlekkrajang@hotmail.com

อาจารย์พิมลสิริ   เถาว์แล เอี่ยมละออ

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1776
E-mail:
   ppimm@hotmail.com

Kim Patrick   Abe

ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   kimp@nu.ac.th

อาจารย์ยุทธภูมิ   สุวรรณบุตร

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ปวีณา   หนุนนาค

ตำแหน่ง ครู (ปฏิบัติการ)

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ธารินทร์   ธนะวงศ์

ตำแหน่ง ครู (ปฏิบัติการ)

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

Mr.Royce   Dean Vincent

ตำแหน่ง ครู

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

Miss.Magie Del   Castillo

ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ

 • Bachelor of Art in Mass Communication Major in Journalism
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ธีรวรรณ   เอี่ยวสุวรรณ

ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์อัศวพร   แสงอรุณเลิศ

ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ฤชากร   เจริญดี

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ศุภกานต์   ทับจาก

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ภควดี   คงกรุด

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ลัดดาวัลย์   วังคีรี

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

MissRuth Camacho   Gonzales

ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559