หน่วยหลักสูตร

หน้าที่หน่วยหลักสูตร

  1. พัฒนา ปรับปรุงและจัดทำหนักสูตรของโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการและสอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของโรงเรียน
  2. ประสานความร่วมมือกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการนำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนและบริหารจัดการเรียนการสอน
  3. นิเทศ กำกับ และติดตามผลการใช้หลักสูตร
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับมอบหมายหน่วยหลักสูตร

 

หัวหน้าหน่วยหลักสูตร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   อาจารย์วิญญู   พันธุ์เมืองมา

หน่วยหลักสูตร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   servant_parn@yahoo.com

อาจารย์ณิชา   ราตรี

หน่วยหลักสูตร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์บุณฑริกา   บุบผชาติกุล

หน่วยหลักสูตร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   himewwy_im@hotmail.com

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559