หน่วยหลักสูตร

หน้าที่หน่วยหลักสูตร

  1. พัฒนา ปรับปรุงและจัดทำหนักสูตรของโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการและสอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของโรงเรียน
  2. ประสานความร่วมมือกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการนำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนและบริหารจัดการเรียนการสอน
  3. นิเทศ กำกับ และติดตามผลการใช้หลักสูตร
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2566

ผู้รับมอบหมายหน่วยหลักสูตร

ดร.ประสรรค์   ตันติเสนาะ

หัวหน้าหน่วยหลักสูตร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1780
E-mail:
   jnewja@hotmail.comอาจารย์วิญญู   พันธุ์เมืองมา

หน่วยหลักสูตร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   servant_parn@yahoo.com

อาจารย์ณิชา   ราตรี

หน่วยหลักสูตร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ภูริต   แก้วเจริญเนตร

หน่วยหลักสูตร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   puritka@nu.ac.th

อาจารย์รัฐพงษ์   โพธิรังสิยากร

หน่วยหลักสูตร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1744
E-mail:
   

อาจารย์ชญานี   หาญรบ

หน่วยหลักสูตร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   chayaneeh@nu.ac.th

อาจารย์โคมศักดิ์   อ่อนวัง

หน่วยหลักสูตร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ธฤษณุ   เจริญสุข

หน่วยหลักสูตร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์วชิรญาณ์   สัจจากุล

หน่วยหลักสูตร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์นิธิป   นรินทร์

หน่วยหลักสูตร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์อรรถ   ดีที่สุด

หน่วยหลักสูตร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559