หน่วยพัสดุ

หน้าที่หน่วยพัสดุ

 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
 2. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ด้วยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 3. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ด้วยวิธีสอบราคา วงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 4. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ด้วยวิธีพิเศษ วงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
 5. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า วัสดุและครุภัณฑ์ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
 6. ดำเนินการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ
 7. ดำเนินการบันทึกขออนุมัติข้อมูลผู้ขายในระบบ GFMIS (ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์)
 8. ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงในระบบ e-GP(ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)ของกรมบัญชีกลาง
 9. ให้บริการยืม-คืน วัสดุและครุภัณฑ์ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
 10. การควบคุมและซ่อมบำรุง
 11. การตรวจสอบและจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปี
 12. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเงินทุนหมุนเวียนของโรงเรียน
 13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มนำครุภัณฑ์ออกภายนอก
ใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์/วัสดุคงทนถาวร
แนวปฏิบัติในการส่งเอกสารเบิกจ่าย งานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบฟอร์มขออนุมัติซื้อ-จ้าง
แบบฟอร์มขอย้ายโอนพัสดุ

ผู้รับมอบหมายหน่วยพัสดุนางสาวไพจิตรี   เผือกเนียม

หน่วยพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1755
E-mail:
   

นายกิตติพันธุ์   วะสะศิริ

หน่วยพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1755
E-mail:
   kittiphunw@nu.ac.th

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559