หน่วยส่งเสริมสุขภาพ (โภชนาการ)

  ผู้รับมอบหมายหน่วยส่งเสริมสุขภาพ (โภชนาการ)

  อาจารย์ณัชาพร   จันทร์เกษม

  หัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขภาพ (โภชนาการ)
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1734
  E-mail:
       อาจารย์ประยูร   คำเติม

  หน่วยส่งเสริมสุขภาพ (โภชนาการ)
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11
  E-mail:
     a_chem3603@hotmail.com

  อาจารย์สุภิญญา   สายทน

  หน่วยส่งเสริมสุขภาพ (โภชนาการ)
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1780
  E-mail:
     saithon_satitnu@hotmail.co.th

  อาจารย์สถิต   จรูญไธสง

  หน่วยส่งเสริมสุขภาพ (โภชนาการ)
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1706
  E-mail:
     jroonthaisong@hotmail.com

  ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักษณา   คุณพระรักษ์

  หน่วยส่งเสริมสุขภาพ (โภชนาการ)
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1752
  E-mail:
     

  นางสาวอกนิษฐ์   กันเข็ม

  หน่วยส่งเสริมสุขภาพ (โภชนาการ)
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1756
  E-mail:
     akanitk@nu.ac.th

  เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

  - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
  - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
  ×

  กำหนดคะแนนเต็ม

  ของรายวิชา

  ×
  ยินดีต้อนรับครับผม ×
  :: ติดต่อได้ที่

  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ 0-55378-306-10
  โทรสาร 0-55378-305
  หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

  © 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559