หน่วยตารางสอนและตารางสอบ

หน้าที่หน่วยตารางสอนและตารางสอบ

  1. จัดทำตารางเรียน/ตารางสอนของทุกระดับชั้น
  2. จัดทำตารางสอบกลางภาคและปลายภาคของทุกภาคการศึกษา
  3. จัดทำสถิติตารางเรียน/ตารางสอบ ทุกภาคการศึกษา
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับมอบหมายหน่วยตารางสอนและตารางสอบ

ดร.ประสรรค์   ตันติเสนาะ

หัวหน้าหน่วยตารางสอนและตารางสอบ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1780
E-mail:
   jnewja@hotmail.comอาจารย์พงษ์พิชญ์   ปิยสินสกุล

หน่วยตารางสอนและตารางสอบ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1780
E-mail:
   satitnu_nong@hotmail.com

อาจารย์นภัค   วุ่นกลัด

หน่วยตารางสอนและตารางสอบ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   phornphimonw@nu.ac.th

อาจารย์ธนวลัย   กูลประดิษฐ์

หน่วยตารางสอนและตารางสอบ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   jj_tanawalai@hotmail.com

อาจารย์นิธิป   นรินทร์

หน่วยตารางสอนและตารางสอบ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์อรรถ   ดีที่สุด

หน่วยตารางสอนและตารางสอบ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ปราโมท   เรณุมาร

หน่วยตารางสอนและตารางสอบ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   Pramoter@nu.ac.th

อาจารย์วันเฉลิม   จันทร์ทรง

หน่วยตารางสอนและตารางสอบ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1753
E-mail:
   wanchalermj@nu.ac.th

อาจารย์ธฤษณุ   เจริญสุข

หน่วยตารางสอนและตารางสอบ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์กรกร   ป้องจัตุรัส

หน่วยตารางสอนและตารางสอบ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   chaiyaphump@nu.ac.th

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559