หน่วยทุนและสวัสดิการ

หน้าที่หน่วยทุนและสวัสดิการ

  1. วางแผน ดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมการให้ทุนการศึกษาและสวัสดิการกับนักเรียน
  2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนการศึกษาของนักเรียนทั่วหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับมอบหมายหน่วยทุนและสวัสดิการ

อาจารย์พิมลสิริ   เถาว์แล เอี่ยมละออ

หัวหน้าหน่วยทุนและสวัสดิการ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1776
E-mail:
   ppimm@hotmail.comนางสาวชนนี   นาคเจือทอง

หน่วยทุนและสวัสดิการ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1810
E-mail:
   

อาจารย์อัจจิมา   เมืองชื่น

หน่วยทุนและสวัสดิการ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   ajimam@nu.ac.th

อาจารย์สรัสวดี   ภู่กร

หน่วยทุนและสวัสดิการ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   pookorn_sarat@hotmail.com

นางสาวประภัสศร   บำรุงดี

หน่วยทุนและสวัสดิการ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1778
E-mail:
   prapatsorn79n@gmail.com

อาจารย์ปวีณา   หนุนนาค

หน่วยทุนและสวัสดิการ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ประภาพร   แสงอนุศาสน์

หน่วยทุนและสวัสดิการ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1748
E-mail:
   praphaporn0@gmail.com

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559