หน่วยทะเบียนและประมวลผล

หน้าที่หน่วยทะเบียนและประมวลผล

  1. จัดทำฐานข้อมูล ระเบียนประวัติของนักเรียน ที่อยู่ ชื่อ นามสกุล ให้เป็นปัจจุบัน
  2. จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรองทั่วไปของนักเรียนทุกระดับชั้น
  3. บันทึกผลการเรียนทุกรายวิชาในแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
  4. ดำเนินการลงทะเบียนนักเรียน กำหนดเลขประจำตัวนักเรียน จัดทำรายชื่อ ตรวจสอบจำนวนนักเรียนคงอยู่ และเข้า-ออก ระหว่างภาคเรียน/ปีการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนตามนโยบายของโรงเรียนและข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ
  6. ประสานความร่วมมือในการส่งข้อมูลทางการศึกษาของนักเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  7. จัดทำบัตรประจำตัวให้แก่นักเรียน
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

ผู้รับมอบหมายหน่วยทะเบียนและประมวลผล

อาจารย์ประภาพร   แสงอนุศาสน์

หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประมวลผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1748
E-mail:
   praphaporn0@gmail.comอาจารย์เมธาวี   ทองจันทร์

หน่วยทะเบียนและประมวลผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1748
E-mail:
   methawee_19@hotmail.com

นางสาวประภัสศร   บำรุงดี

หน่วยทะเบียนและประมวลผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1778
E-mail:
   prapatsorn79n@gmail.com

นายบัณฑิต   หนูสอน

หน่วยทะเบียนและประมวลผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1762
E-mail:
   

อาจารย์วันเฉลิม   จันทร์ทรง

หน่วยทะเบียนและประมวลผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1753
E-mail:
   wanchalermj@nu.ac.th

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559