หน่วยกิจการนักเรียนและประสานงานโครงการ

หน้าที่หน่วยกิจการนักเรียนและประสานงานโครงการ

  1. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายกิจการนักเรียน
  2. จัดทำเอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน
  3. จัดทำวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับมอบหมายหน่วยกิจการนักเรียนและประสานงานโครงการนางสาวชนนี   นาคเจือทอง

หน่วยกิจการนักเรียนและประสานงานโครงการ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1810
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559