หน่วยห้องสมุด

หน้าที่หน่วยห้องสมุด

  1. จัดทำแผนพัฒนางานห้องสมุด ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
  2. ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด สื่อการเรียนเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการใช้สื่อสารสนเทศอย่างเหมาะสม
  4. จัดทำสถิติ ข้อมูลการใช้การบริการห้องสมุดด้านต่างๆ
  5. ประสานงานการใช้บริการร่วมกับสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนค้างส่งหนังสือ ประจำเดือน สิงหาคม 2562
รายชื่อนักเรียนค้างส่งหนังสือ ประจำเดือน กันยายน 2562
รายชื่อนักเรียนค้างส่งหนังสือ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
รายชื่อนักเรียนค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนธันวาคม 2562
รายชื่อนักเรียนค้างส่งหนังสือ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
รายชื่อนักเรียนค้างส่งหนังสือ ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2563
รายชื่อนักเรียนค้างส่งหนังสือ ประจำเดือน กันยายน 2563
รายชื่อนักเรียนค้างส่งหนังสือประจำเดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน 2563
รายชื่อนักเรียนค้างส่งหนังสือประจำเดือน ธันวาคม 2563
รายชื่อนักเรียนค้างส่งหนังสือประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 64
รายชื่อนักเรียนค้างส่งหนังสือประจำเดือนมีนาคม 2564
รายชื่ือนักเรียนค้างส่งหนังสือประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
รายชื่ือนักเรียนค้างส่งหนังสือประจำเดือน ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565
รายชื่อนักเรียนค้างส่งหนังสือประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565
รายชื่อนักเรียนค้างส่งหนังสือประจำเดือน สิงหาคม 2565
รายชื่อนักเรียนค้างส่งหนังสือประจำเดือน ตุลาคม 2565
รายชื่อนักเรียนค้างส่งหนังสือประจำเดือนธันวาคม 2565
รายชื่อนักเรียนค้างส่งหนังสือและค่าปรับประจำเดือน มกราคม 2566
ค้างส่ง กค 66 อัพเดท.pdf
รายชื่อนักเรียนค้างส่งหนังสือประจำเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2566
รายชื่อนักเรียนค้างส่งหนังสือ และค่าปรับ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566

ผู้รับมอบหมายหน่วยห้องสมุดนางจันทิมา   พงษ์พานิช พรหมแก้วต่อ

หน่วยห้องสมุด
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1745
E-mail:
   phongpanit2527@gmail.com

นางสาวกาญจนา   อ่ำพูล

หน่วยห้องสมุด
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1745
E-mail:
   kanlib834@gmail.com

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559