คู่มือแนะนำการใช้ห้องสมุด ระบบใหม่ KMUTT-LM
            เนื่องจากสำนักหอสมุดได้เปลียนแปลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MILLENNIUM เป็น KMUTT-LM                                              เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อย่างเป็นทางการแล้วนั้น       ทั้งนี้ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ได้รับทุนพัฒนาระบบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้พัฒนาระบบขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในสำนักหอสมุด และห้องอ่านหนังสือภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวก ให้ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต  นักเรียน ที่มาใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูล ยืม คืนหนังสือ กับทางสำนักหอสมุดอีกด้วย            เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการแล้วนั้น    ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทำคู่มือการใช้ห้องสมุดระบบใหม่ขึ้น  เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  ในการทำงานของระบบใหม่  หากมีข้อขัดข้องบางประการ  หรือล้าช้า                             ต้องขออภัยมา   ณ  โอกาสนี้ด้วย

รูปภาพอื่นๆ ประกอบ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559