หน่วยวัดและประเมินผล

หน้าที่หน่วยวัดและประเมินผล

  1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. จัดทำปฏิทินการวัดและประเมินผลทุกปีการศึกษา
  3. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านการวัดผลและประเมินผลนักเรียน
  4. ตรวจสอบการจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

1แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้.pdf
2แนวปฏิบัติการส่งข้อสอบเข้าคลังข้อสอบและรับข้อสอบจากคลังข้อสอบ.pdf
12แผนผังห้องสอบสำหรับพิมพ์ไว้ด้านหลังใบรายชื่อ.docx
13แนวปฏิบัติขอสอบนอกตาราง.pdf
ตัวอย่างปกหน้าข้อสอบ.docx
ปกซองข้อสอบ.docx
ปกซองข้อสอบ2.pdf
ไฟล์ประเมินคุณลักษณะนักเรียน 10 ข้อ.xlsx
รายชื่อผู้เข้าสอบ ม1.xlsx
รายชื่อผู้เข้าสอบ ม2.xlsx
รายชื่อผู้เข้าสอบ ม3.xlsx
รายชื่อผู้เข้าสอบ ม5.xlsx
รายชื่อผู้เข้าสอบ ม6.xlsx
รายชื่อผู้เข้าสอบ เลือกเสรี จำนวนจริงและพหุนาม ม4.xlsx
รายชื่อผู้เข้าสอบ เลือกเสรี เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ม4.xlsx
รายชื่อผู้เข้าสอบ เลือกเสรี โครงสร้างอะตอมฯ ม4.xlsx
รายชื่อผู้เข้าสอบ เลือกเสรี กลศาสตร์ ม4.xlsx
รายชื่อผู้เข้าสอบ เลือกเสรี ภาษาอังกฤษเพื่อสิ่งแวดล้อม ม4.xlsx
รายชื่อผู้เข้าสอบ เลือกเสรี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม1.xlsx
รายชื่อผู้เข้าสอบ เลือกเสรี สำรวจโลกภาษาอังกฤษ ม1.xlsx
หน้าซอง ปลายภาค เทอม 1 ปี 66 เลือกเสรี ม1.xlsx
หน้าซอง ปลายภาค เทอม 1 ปี 66 เลือกเสรี ม4.xlsx
หน้าซอง ปลายภาค เทอม 1 ปี 66 ม ต้น.xlsx
หน้าซอง ปลายภาค เทอม 1 ปี 66 ม ปลาย.xlsx
หน้าซอง ปลายภาค เทอม 1 ปี 66 เลือกเสรี วมว วิชา มน.xlsx
รายชื่อผู้เข้าสอบ ม4.xlsx
ห้องสอบปลายภาคปี66.pdf

ผู้รับมอบหมายหน่วยวัดและประเมินผล

อาจารย์พันธ์ศิริ   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

หัวหน้าหน่วยวัดและประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   phansirim2010@hotmail.comอาจารย์นิธิรัต   ศรีสารัตน์

หน่วยวัดและประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   nithirats@nu.ac.th

อาจารย์วชิรญาณ์   สัจจากุล

หน่วยวัดและประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์วิญญู   พันธุ์เมืองมา

หน่วยวัดและประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   servant_parn@yahoo.com

อาจารย์ยุทธภูมิ   สุวรรณบุตร

หน่วยวัดและประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ภาคิณ   คำสุวรรณ์

หน่วยวัดและประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   suttiphongk@nu.ac.th

อาจารย์โคมศักดิ์   อ่อนวัง

หน่วยวัดและประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ศราวรรณ   ป้อมสุข

หน่วยวัดและประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   sarawanp@nu.ac.th

อาจารย์พิทักษ์พงษ์   ประสิทธิ์ไทย

หน่วยวัดและประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559