หน่วยวัดและประเมินผล

หน้าที่หน่วยวัดและประเมินผล

  1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. จัดทำปฏิทินการวัดและประเมินผลทุกปีการศึกษา
  3. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านการวัดผลและประเมินผลนักเรียน
  4. ตรวจสอบการจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

1แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้.pdf
2แนวปฏิบัติการส่งข้อสอบเข้าคลังข้อสอบและรับข้อสอบจากคลังข้อสอบ.pdf
12แผนผังห้องสอบสำหรับพิมพ์ไว้ด้านหลังใบรายชื่อ.docx
13แนวปฏิบัติขอสอบนอกตาราง.pdf
14คําร้องขอสอบนอกตาราง.docx
ตัวอย่างปกหน้าข้อสอบ.docx
ปกซองข้อสอบ.docx
ปกซองข้อสอบ2.pdf
ตารางสอบปลายภาค M-1-65.pdf
ห้องสอบปลายภาค M-1-65.pdf

ผู้รับมอบหมายหน่วยวัดและประเมินผล

อาจารย์พันธ์ศิริ   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

หัวหน้าหน่วยวัดและประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   phansirim2010@hotmail.comอาจารย์นิธิรัต   ศรีสารัตน์

หน่วยวัดและประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   nithirats@nu.ac.th

อาจารย์วชิรญาณ์   สัจจากุล

หน่วยวัดและประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์วิญญู   พันธุ์เมืองมา

หน่วยวัดและประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   servant_parn@yahoo.com

อาจารย์ยุทธภูมิ   สุวรรณบุตร

หน่วยวัดและประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์สุทธิพงษ์   คำสุวรรณ์

หน่วยวัดและประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   suttiphongk@nu.ac.th

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559