หน่วยบุคคล

หน้าที่หน่วยบุคคล

  1. การจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคคลากรโรงเรียน
  2. การสรรหาบุคลากรตั้งแต่การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การฝึกอบรมและการพัฒนา รวมถึงการธำรงรักษา ทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานราชการ ผู้เกษียณอายุราชการและครูชาวต่างประเทศ
  3. ดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พนักงานราชการและผุ้เกษียณอายุราชการ ครูชาวต่างประเทศ
  4. จัดเตียมเอกสาร หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พนักงานราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  5. ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูกเกียรติ "ครุสดุดี" ประจำปี
  6. ดำเนินการเกี่ยวกับขอใบอนุญาติและการต่อใบประกอบวิชาชีพครูใหแก่บุคลากร
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาออกของบุคลากรโรงเรียน
  8. ดำเนินการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ให้กับบุคลากรโรงเรียน
  9. ตรวจสอบการลาของบุคลากร
  10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สรุปผลการประชุมหารือ เรื่อง การพิจารณาทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (นอกเวลาราชการ) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
คู่มือการประเมินวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ครู โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แนวปฏิบัติการขอกำหนดระดับตำแหน่งสายสนับสนุน
ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 2/2567
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน 2/2567
ปฏิทินโครงการระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2567

ผู้รับมอบหมายหน่วยบุคคลนางสาวพนิดา   เมืองมูล

หน่วยบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1756
E-mail:
   panidamu@nu.ac.th

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559