กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


อัตลักษณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   เป็นกระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนโดยแสวงหาความรู้จากสื่อสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน

ผู้สอน
 1. มีภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากอาจารย์ภาษาไทยโรงเรียนอื่นๆ
 2. เข้าใจนักเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนได้สนใจหนังสือที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของนักเรียน
กระบวนการเรียนรู้
 1. ฝึกความกล้าแสดงออก เช่นการแสดง การนำเสนอ การพูด
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อสารสนเทศ
 3. ใช้เอกสารและหนังสืออ่านนอกเวลาที่ร่วมมัย(วรรณกรรมร่วมสมัย)
ภายในองศ์กร
 1. มีความรับผิดชอบ
 2. ทำงานเป็นทีม
 3. รู้จักแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และติดตามข่าวสารทางวิชาการเสมอ
 4. มีจิตสาธารณะ

ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


   ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นรูปศิลาจารึก ด้านข้างศิลาจารึกทั้งสองด้าน เป็นลายกระหนกเปลว ด้านล่างศิลาจารึกเป็นลายประจำยามสามดอก ในพื้นรูป วงกลมสองชั้นกรอบวงกลมด้านบนเป็นข้อความว่ากลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย กรอบวงกลมด้านล่างเป็นข้อความว่า โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีความหมายดังนี้

   ศิลาจารึก คือ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกว่า ภาษาไทย เป็นภาษาที่มีตัวอักษรมาตั้งแต่โบราณกาล แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันเฉียบแหลมของบรรพบุรุษไทย เพราะภาษาในโลกนี้หลาย ๆ ภาษายังไม่มี ตัวอักษรของตนเองใช้ รูปศิลาจารึก จึงหมายถึง ภาษาไทยนั้นมีประวัติและพัฒนาการยืนยาว

   ฐานของศิลาจารึก เป็นสีเหลืองทอง หมายถึง สีเหลืองทองตามปรกติเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมั่งคั่ง รุ่งเรืองจึงมีความหมายถึงรากฐานอันมั่นคงที่พัฒนาไปสู่ความรุ่งเรือง

   ลายกระหนกเปลว มีต้นแบบลายมาจากลักษณะของเปลวเพลิง หมายถึงความรู้อันกระจ่างและโชติช่วงประดุจเปลวไฟ

   ลายประจำยาม จำนวน ๓ ดอก ลายประจำยามเป็นลายที่ใช้คั่นประกอบและผสมผสานเข้ากับกับลายไทย ลายอื่น ๆ ได้อย่างกลมกลืน เปรียบได้กับวิชาภาษาไทย อันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในทุกวิชา จำนวน ๓ ดอกเปรียบได้กับช่วงระยะเวลา ๓ ช่ว งคือการเรียนรู้จากอดีตเพื่อเชื่อมโยงกับปัจจุบัน และนำไปสู่ความเจริญงอกงามในอนาคต

   ตัวอักษรของข้อความ ที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์ เป็นตัวอักษรแบบอาลักษณ์ ซึ่งมีความวิจิตรบรรจง ประณีต แสดงถึงความประณีตละเอียดอ่อนของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติ

วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านการใช้ภาษาไทยทั้งการใช้ทักษะการฟังการพูด การอ่าน การเขียน วรรณคดี คติชน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และทักษะการสื่อสารทั้งส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความรู้อย่างยั่งยืนโดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆได้ดี บนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรม

พันธกิจของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 1. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ทักษะทางภาษา ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ โดยส่งเสริมให้มีการใช้สื่อนวัตกรรม ทางการศึกษาและเทคโนโลยี ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้และเจตคติที่ดีทางภาษาไทย โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางการใช้ภาษาไทย บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
 3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงคติชน และภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่ใจในการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพ และรักเอกลักษณ์ของไทย และรักความเป็นไทย
 4. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความรู้จากสื่อ การเรียนรู้อื่น โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิชาต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเต็มศักยภาพของผู้เรียน
 5. ส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย และตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติ

บุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อาจารย์อรรถ ดีที่สุด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • ศศ.ม. (วรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

ดร.ประสรรค์   ตันติเสนาะ

ตำแหน่ง ครู (ระดับชำนาญการ)

 • ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศศ.ม.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศษ.บ.(การแนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศษ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1780
E-mail:
   jnewja@hotmail.com

อาจารย์สุภิญญา   สายทน

ตำแหน่ง ครู (ระดับชำนาญการ)

 • กศ.ม.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1780
E-mail:
   saithon_satitnu@hotmail.co.th

อาจารย์กิรณา   กิรณโชคโชติกุล

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • ศศ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1780
E-mail:
   umikojung_jum26@hotmail.com

อาจารย์พงษ์พิชญ์   ปิยสินสกุล

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1780
E-mail:
   satitnu_nong@hotmail.com

อาจารย์นภัค   วุ่นกลัด

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • กศ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   phornphimonw@nu.ac.th

อาจารย์นิธิป   นรินทร์

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ธฤษณุ   เจริญสุข

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • กศ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ชนิกา   จอมคำ

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559