กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


อัตลักษณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ที่เป็นจริงในชีวิต

   ในปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงวิทยาศาสตร์ มักคิดว่าเป็นสิ่งไกลตัวจะถูกละเลยไม่ให้ความสำคัญจึงทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย เพราะความเป็นจริงแล้ววิทยาศาสตร์อยู่ในชีวิตประจำวันตลอดเวลา ดังนั้น เราต้องการสร้างผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิต โดยมีกระบวนการดังนี้

 1. เน้นทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ
 2. คำนึงถึงความเป็นไปของโลก
 3. ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
 4. เรียนรู้ร่วมกับชุมชน
 5. ให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์

ปรัชญา

   วิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และเกิดจากการเรียนรู้จากสิ่งรอบๆตัว “วิทยาศาสตร์คือชีวิต มุ่งสู่สาธิตฯเพื่อเรียนวิทยาศาสตร์”

วิสัยทัศน์

   วิทยาศาสตร์เป็นทักษะกระบวนการเรียนที่เกิดจากสิ่งที่อยู่รอบตัว การนำทฤษฏีมาสอดคล้องกับการปฏิบัติหรือทดลองจากสภาพจริง ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดจิตวิทยาศาสตร์

พันธกิจ

 1. จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และสอดแทรกทักษะชีวิตเพื่อให้เกิดการเรียนจากสภาพจริง
 2. เน้นกระบวนการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ ทดลอง ที่สอดคล้องกับทฤษฏี
 3. มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ สืบค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง นำไปสู่การเรียนรู้การทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ

บุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์พิทักษ์ พูลเจริญศิลป์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   n242903@hotmail.com


สาขาฟิสิกส์

อาจารย์สุรเชษฐ์   ทองประเสริฐ

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • วบ.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   surachet.leeyongjay@gmail.com

อาจารย์วุฒิศักดิ์   กาญจนาภา

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1727
E-mail:
   wuttisak_m@hotmail.co.th

อาจารย์อัฏฐะพร   ผาคำ

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • กศ.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ภาคิณ   คำสุวรรณ์

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   suttiphongk@nu.ac.th

อาจารย์ศราวรรณ   ป้อมสุข

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   sarawanp@nu.ac.th


สาขาเคมี

อาจารย์พันธ์ศิริ   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ตำแหน่ง ครู (ระดับชำนาญการ)

 • วท.ม.(เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   phansirim2010@hotmail.com

อาจารย์ประยูร   คำเติม

ตำแหน่ง ครู (ระดับชำนาญการ)

 • วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   a_chem3603@hotmail.com

อาจารย์เกษกาญจน์   ศิริเมธาวงศ์

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1727
E-mail:
   ket_kw@hotmail.com

อาจารย์ปรินธร   เอี่ยมสะอาด

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1727
E-mail:
   princie_eye@hotmail.com

อาจารย์โคมศักดิ์   อ่อนวัง

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • กศ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กศ.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   


สาขาเทคโนโลยี

ดร.ทวีสิน   อำนวยพันธ์วิไล

ตำแหน่ง ครู (ระดับชำนาญการ)

 • ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กศ.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1734
E-mail:
   thaweesin@gmail.com

อาจารย์วันเฉลิม   จันทร์ทรง

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1753
E-mail:
   wanchalermj@nu.ac.th

อาจารย์เพียรพิมพ์   แดนเหมือง

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ภัทรวรรณ   ศึกษา

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   


สาขาชีววิทยา

อาจารย์สรัสวดี   ภู่กร

ตำแหน่ง ครู (ระดับชำนาญการ)

 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กศ.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   pookorn_sarat@hotmail.com

อาจารย์อัจจิมา   เมืองชื่น

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • วท.ม.(พันธุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญเงิน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   ajimam@nu.ac.th

อาจารย์ธนวลัย   กูลประดิษฐ์

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • วท.ม.(พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   jj_tanawalai@hotmail.com

อาจารย์วิญญู   พันธุ์เมืองมา

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   servant_parn@yahoo.com

ดร.พิชยา   โชติวรรณกุล

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • ปร.ด.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • วท.ม.(ชีววิทยาศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   ssawi1981@gmail.com

อาจารย์ลินละดา   กาวิละนันท์

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • กศ.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   linlada.pang@outlook.com


นักวิทยาศาสตร์

นางสาวชญานี   บุญคง

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ระดับปฏิบัติการ)

 • วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1726
E-mail:
   pau_paeng@hotmail.com

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559