หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หน้าที่หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  1. ประสานงานกับฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ตางๆ ในการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดนตรีและกีฬาไทย ตามปฏิทินวันสำคัญของไทย
  2. จัดกิจกรรมการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒธรรม ดนตรีและกีฬาไทย ให้แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน
  3. เผยแพร่ความรู้ความสามารถของนักเรียนและบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและกีฬาไทยให้แก่บุคคลภายนอกตลอดจนชุมชนใกล้เคียง
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ไดัรับมอบหมาย

ผู้รับมอบหมายหน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ดร.วรอัญญู   ณรงค์เดชา

หัวหน้าหน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   woraunyun@nu.ac.thว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ   อินพาเพียร

หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1731
E-mail:
   thanasin_eak@hotmail.com

อาจารย์อิสรพงศ์   คงเมือง

หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   totobabo191@gmail.com

อาจารย์จาตุรันต์   วัฒนากุล

หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   jaturun1112@gmail.com

อาจารย์อัฏฐะพร   ผาคำ

หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

นางสาวอภัสวัญญ์   หมื่นศรีชัย

หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ธวัชชัย   สาริการินทร์

หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559