กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


อัตลักษณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ศิลปะสาระแห่งกิจกรรม
 • ร้อง เล่น บรรเลง รำ นำสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 • มีการทำโครงการต่างๆ เช่น ห้องศิลปะน่าเรียน ดนตรีในสวน
 • มีวิทยากรมาบรรยายความรู้ เช่น การอบรมทักษะการแสดงละคร การปั้นดินไทย
 • นำเอกลักษณ์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
 • ทักษะการเรียนรู้ที่ควบคู่กับความสุข เช่น ดนตรี เสียงเพลง วาดภาพ
 • ส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่มีความสามารถในศิลปะแขนงต่างๆ สู่การแสดงความสามารถสู่ สาธารณชน
 • ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
 • รู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานศิลปะประเภทต่างๆได้

ปรัชญา วิสัยทัศน์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ปรัชญา
“ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ศาสตร์แห่งภูมิปัญญา สร้างสรรค์อนุรักษ์และพัฒนาเพื่อการศึกษาไทย”
วิสัยทัศน์

   การจัดการเรียนรู้ศิลปะเป็นการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางด้านทักษะ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีความสุขในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน การให้ความสำคัญทางคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล คุณค่าทางทัศนศิลป์ คุณค่าทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและมีการตัดสินใจ มีรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พันธกิจ

 1. ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
 2. ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จินตนาการให้ผู้เรียนในการสร้างสรรค์ผลงาทางด้านทัศนศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์อย่างมีคุณภาพ
 3. ส่งเสริมให้ผู้มีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำทางด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์อย่างถูกต้อง
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและการประกวดทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทราบและเข้าใจเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ทั้งของชาติและท้องถิ่น พร้อมทั้งร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย

บุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ อินพาเพียร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตำแหน่ง ครู (ระดับชำนาญการ)

 • ศศ.ม.(วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1731
E-mail:
   thanasin_eak@hotmail.com

ดร.วรอัญญู   ณรงค์เดชา

ตำแหน่ง ครู (ระดับชำนาญการ)

 • ศป.ด.(ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศป.ม.(ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศป.บ.(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   woraunyun@nu.ac.th

อาจารย์อิสรพงศ์   คงเมือง

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • ศศ.บ.(ดนตรีคีตศิลป์ไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   totobabo191@gmail.com

อาจารย์จาตุรันต์   วัฒนากุล

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • ค.บ. 5 ปี (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   jaturun1112@gmail.com

อาจารย์ธีรศักดิ์   บุญธรรม

ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ธวัชชัย   สาริการินทร์

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • ศศ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ธนาวุฒิ   เย็นใจราษฎร์

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ขนิษฐา   หงษ์สร้อยคำ

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559