โครงสร้างการบริหารงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย  ชะนูนันท์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร


อาจารย์มรกต  แสนกุล

รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
งานบริหาร


อาจารย์ ดร.ประสรรค์  ตันติเสนาะ

รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
งานวิชาการ


อาจารย์ประยูร  คำเติม

รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
งานกิจการทั่วไป


อาจารย์ ดร.เอกสิษฐ์  หาแก้ว

รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
งานกิจการนักเรียน


อาจารย์วุฒิศักดิ์  กาญจนาภา

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน


อาจารย์พิมลสิริ  เถาว์แล เอี่ยมละออ

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน


เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559