กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


อาจารย์ปรินธร  เอี่ยมสะอาด

หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี)

  บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

  คู่มือ-แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ม.1
  คู่มือ-แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ม.2
  คู่มือ-แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ม.3
  ภาพกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

  ผู้รับมอบหมายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี)

  อาจารย์ประยูร   คำเติม

  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี)
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11
  E-mail:
     a_chem3603@hotmail.com  อาจารย์ธนวลัย   กูลประดิษฐ์

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี)
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11
  E-mail:
     jj_tanawalai@hotmail.com

  อาจารย์ขวัญชัย   ศิริเวช

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี)
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1706
  E-mail:
     khanchai_si@hotmail.com

  อาจารย์อัฏฐะพร   ผาคำ

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี)
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11
  E-mail:
     

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(นักศึกษาวิชาทหาร)

   บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

   แนวปฏิบัติการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
   แนวปฏิบัติการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
   ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1
   เอกสารประกอบการสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัว
   แบบรายงานตัว นศท. เข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
   ใบรับรองแพทย์
   ใบสมัคร "รด.จิตอาสา" ประจำปีการศึกษา 2562

   ผู้รับมอบหมายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(นักศึกษาวิชาทหาร)

   ดร.เอกสิษฐ์   หาแก้ว

   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(นักศึกษาวิชาทหาร)
   หมายเลขโทรศัพท์:
      0-5537-8306 ถึง 11
   E-mail:
      eakkasith@nu.ac.th   ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ   อินพาเพียร

   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(นักศึกษาวิชาทหาร)
   หมายเลขโทรศัพท์:
      0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1731
   E-mail:
      thanasin_eak@hotmail.com

   อาจารย์ภูริต   แก้วเจริญเนตร

   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(นักศึกษาวิชาทหาร)
   หมายเลขโทรศัพท์:
      0-5537-8306 ถึง 11
   E-mail:
      puritka@nu.ac.th   หน่วยแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

    บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

    แนวปฏิบัติการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
    แนวปฏิบัติการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
    ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1
    เอกสารประกอบการสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัว
    แบบรายงานตัว นศท. เข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
    ใบรับรองแพทย์
    ใบสมัคร "รด.จิตอาสา" ประจำปีการศึกษา 2562

    ผู้รับมอบหมายหน่วยแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

    นางสาวประภัสศร   บำรุงดี

    หัวหน้าหน่วยแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1778
    E-mail:
       prapatsorn79n@gmail.com    อาจารย์วิวรรษา   ภาวะไพบูลย์

    หน่วยแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1778
    E-mail:
       wiwansa.p@gmail.com

    อาจารย์ศิพร   อนันต์ธีระชัย

    หน่วยแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1744
    E-mail:
       siporna@nu.ac.th

    อาจารย์วันทกาญจน์   เล็กกระจ่าง

    หน่วยแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1776
    E-mail:
       wlekkrajang@hotmail.com

    อาจารย์ลลิตภัทร   ศิริรักษ์

    หน่วยแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11
    E-mail:
       

    อาจารย์ยุทธภูมิ   สุวรรณบุตร

    หน่วยแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11
    E-mail:
       

    อาจารย์ธีรพงศ์   สนั่น

    หน่วยแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11
    E-mail:
       

    อาจารย์ประภาพร   แสงอนุศาสน์

    หน่วยแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1748
    E-mail:
       praphaporn0@gmail.com

    อาจารย์ไอยดา   กลิ่นอ้น

    หน่วยแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11
    E-mail:
       

    อาจารย์ชญานี   หาญรบ

    หน่วยแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11
    E-mail:
       chayaneeh@nu.ac.th

    อาจารย์ปวีณา   หนุนนาค

    หน่วยแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11
    E-mail:
       

    อาจารย์ธารินทร์   ธนะวงศ์

    หน่วยแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11
    E-mail:
       

    อาจารย์จารุพัฒน์   จำกิจ

    หน่วยแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1744
    E-mail:
       superman_jar@hotmail.com

    อาจารย์แพรวสุวรรณ   พุ่มสิโล

    หน่วยแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11
    E-mail:
       

    เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

    - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
    - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
    ×

    กำหนดคะแนนเต็ม

    ของรายวิชา

    ×
    ยินดีต้อนรับครับผม ×
    :: ติดต่อได้ที่

    โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
    เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
    จังหวัดพิษณุโลก 65000
    โทรศัพท์ 0-55378-306-10
    โทรสาร 0-55378-305
    หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

    © 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559