หน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ลูกเสือ เนตรนารี

  บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

  คู่มือ-แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ม.1
  คู่มือ-แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ม.2
  คู่มือ-แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ม.3
  ภาพกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

  ผู้รับมอบหมายลูกเสือ เนตรนารี

  อาจารย์ขวัญชัย   ศิริเวช

  หัวหน้าลูกเสือ เนตรนารี
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1706
  E-mail:
     khanchai_si@hotmail.com  อาจารย์ประยูร   คำเติม

  ลูกเสือ เนตรนารี
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11
  E-mail:
     a_chem3603@hotmail.com

  อาจารย์พิทักษ์พงษ์   ประสิทธิ์ไทย

  ลูกเสือ เนตรนารี
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11
  E-mail:
     

  อาจารย์วิญญู   พันธุ์เมืองมา

  ลูกเสือ เนตรนารี
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11
  E-mail:
     servant_parn@yahoo.com

  ดร.เอกสิษฐ์   หาแก้ว

  ลูกเสือ เนตรนารี
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11
  E-mail:
     eakkasith@nu.ac.th  ชุมนุม

   บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

   คู่มือ-แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ม.1
   คู่มือ-แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ม.2
   คู่มือ-แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ม.3
   ภาพกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

   ผู้รับมอบหมายชุมนุม

   อาจารย์ปรินธร   เอี่ยมสะอาด

   หัวหน้าชุมนุม
   หมายเลขโทรศัพท์:
      0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1727
   E-mail:
      princie_eye@hotmail.com   อาจารย์เพียรพิมพ์   แดนเหมือง

   ชุมนุม
   หมายเลขโทรศัพท์:
      0-5537-8306 ถึง 11
   E-mail:
      

   นายชุษณะ   เขื่อนแก้ว

   ชุมนุม
   หมายเลขโทรศัพท์:
      0-5537-8306 ถึง 11
   E-mail:
         นักศึกษาวิชาทหาร

    บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

    แนวปฏิบัติการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
    แนวปฏิบัติการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
    ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1
    เอกสารประกอบการสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัว
    แบบรายงานตัว นศท. เข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
    ใบรับรองแพทย์
    ใบสมัคร "รด.จิตอาสา" ประจำปีการศึกษา 2562

    ผู้รับมอบหมายนักศึกษาวิชาทหาร

    อาจารย์ภูริต   แก้วเจริญเนตร

    หัวหน้านักศึกษาวิชาทหาร
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11
    E-mail:
       puritka@nu.ac.th    ดร.เอกสิษฐ์   หาแก้ว

    นักศึกษาวิชาทหาร
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11
    E-mail:
       eakkasith@nu.ac.th

    ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ   อินพาเพียร

    นักศึกษาวิชาทหาร
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1731
    E-mail:
       thanasin_eak@hotmail.com

    อาจารย์ทรงอัปสร   มโนรส

    นักศึกษาวิชาทหาร
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11
    E-mail:
       songabsornm@nu.ac.th

    อาจารย์เปี่ยมจิต   ษรจันทร์ศรี

    นักศึกษาวิชาทหาร
    หมายเลขโทรศัพท์:
       0-5537-8306 ถึง 11
    E-mail:
       

    เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

    - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
    - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
    ×

    กำหนดคะแนนเต็ม

    ของรายวิชา

    ×
    ยินดีต้อนรับครับผม ×
    :: ติดต่อได้ที่

    โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
    เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
    จังหวัดพิษณุโลก 65000
    โทรศัพท์ 0-55378-306-10
    โทรสาร 0-55378-305
    หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

    © 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559