งานแผนและงบประมาณ

หน้าที่งานแผนและงบประมาณ

 1. ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้
 2. การโอนหมวดเงินงบประมาณ
 3. การปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประมาณรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน
 4. การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้
 5. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน รายไตมาส
 6. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน
 7. การติดตามผลการปฏิบัติการของแต่ละโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส
 8. สรุปและประเมินผลการจัดทำโครงการตามรอบปีงบประมาณและรายงานมหาวิทยาลัยทราบ
 9. จัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสนอมหาวิทยาลัยทราบ
 10. ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีเสนอให้ผุ้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 11. ช่วยดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรง เรียน
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

แจ้งสำรวจความต้องการ ปีงบประมาณ 2565
แบบฟอร์มขอโครงการ ปี 2565
ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปี 2565
แบบฟอร์มประมาณความต้องการวัสดุและครุภัณฑ์ ปี 2565
จำนวนนักเรียนและบุคลากร ปี 2565
แจ้งสำรวจความต้องการ ปีงบประมาณ 2564
แบบฟอร์มขอโครงการ ปี 2564
ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปี 2564
แบบฟอร์มประมาณความต้องการวัสดุและครุภัณฑ์ ปี 2564
หนังสือแจ้งสำรวจความต้องการ ปีงบประมาณ 2563
แบบฟอร์มโครงการ ปี 2563
สรุปความสอดคล้องแผนระดับต่างๆ
ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปี 2563
แบบฟอร์มประมาณความต้องการวัสดุและครุภัณฑ์ ปี 2563
แบบฟอร์มประมาณความต้องการวัสดุและครุภัณฑ์ โครงการ วมว. ปี 2563
แบบฟอร์มโครงการปี 2562
แบบฟอร์มประมาณความต้องการวัสดุและครุภัณฑ์ปี 2562
จำนวนนักเรียนปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560
ปีการศึกษา
สรุปโครงการ

***แบบฟอร์มสำรวจรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโครงการ วมว.
บันทึกข้อความ ขอสำรวจรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์

ผู้รับมอบหมายงานแผนและงบประมาณนางสาวพิชยา   กันตวารี

งานแผนและงบประมาณ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1754
E-mail:
   hinghoy@msn.com

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559