งานแผนและงบประมาณ

หน้าที่งานแผนและงบประมาณ

 1. ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้
 2. การโอนหมวดเงินงบประมาณ
 3. การปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประมาณรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน
 4. การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้
 5. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน รายไตมาส
 6. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน
 7. การติดตามผลการปฏิบัติการของแต่ละโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส
 8. สรุปและประเมินผลการจัดทำโครงการตามรอบปีงบประมาณและรายงานมหาวิทยาลัยทราบ
 9. จัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสนอมหาวิทยาลัยทราบ
 10. ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีเสนอให้ผุ้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 11. ช่วยดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรง เรียน
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

แจ้งสำรวจความต้องการ ปีงบประมาณ 2568
แบบฟอร์มขอโครงการ ปี 2568
ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปี 2568
แบบฟอร์มประมาณความต้องการวัสดุและครุภัณฑ์ ปี 2568
จำนวนนักเรียน ปี 2568
จำนวนบุคลากร ปี 2568

ผู้รับมอบหมายงานแผนและงบประมาณนางสาวพิชยา   กันตวารี

งานแผนและงบประมาณ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1754
E-mail:
   hinghoy@msn.com

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559