กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


อัตลักษณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

   อัตลักษณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คือ การได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอ (Sport for Health) และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้สรุปองศ์ความรู้ที่ได้รวบรวมมาเป็นอัตลักษณ์ คือ คำว่า “Sport” ตามคำจำกัดความ 2 S ,3 P ,4 O, 5 R , 6T ดังนี้

2 S
 1. Spirit คือ จิตวิญญาณการมีน้ำใจนักกีฬา
 2. Skill คือ ทักษะ , ความสามารถทางการกีฬา
3 P
 1. Positive คือ การคิดเชิงบวก , มองโลกในแง่ดี
 2. Play คือ การเล่นอย่างสนุกสนาน
 3. Physical Fitness คือ การมีสมรรถภาพทางกายที่ดี
4 O
 1. Objective plan คือ การวางแผนปฏิบัติงาน
 2. Omniscience คือ การรอบรู้ในสุขภาพ
 3. On time คือ การตรงต่อเวลา
 4. Openhanded คือ การมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความใจกว้าง
5 R
 1. Research คือ การศึกษาค้นคว้า, การวิจัย
 2. Recreation คือ การพักผ่อนหย่อนใจ
 3. Relationship คือ การมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างพี่น้อง
 4. Rule คือ การเคารพกฎ กติกา มารยาท
 5. Responsibility คือ การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
6 T
 1. Teamwork คือ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
 2. Teaching คือ การสอน , การถ่ายทอดความรู้
 3. Tutor คือ การให้คำแนะนำพิเศษ
 4. Time sharing คือ การเสียสละเวลา
 5. Theory คือ การนำทฤษฎีลงมาสู่การปฏิบัติ
 6. Technology คือ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี

    สรุปอัตลักษณ์ H& PE คือการเล่นให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีน้ำใจเป็นนักกีฬามีทักษะความสามารถ มองโลกในแง่บวก คิดเชิงบวก ดูแลสมรรถภาพทางกายอยู่เสมอ มีความรอบรู้ในเรื่องสุขภาพ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ วางแผนในการทำงานทุกครั้ง รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพกฎระเบียบของสังคม ทำงานเป็นทีมได้สามารถถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำต่อผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง และรู้จักเสียสละเวลา อุทิศตนที่สำคัญต้องนำทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติ ตลอดจนรู้เท่าทันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี


บุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา

อาจารย์สถิต จรูญไธสง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • ค.บ. 5 ปี (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1706
E-mail:
   jroonthaisong@hotmail.com

อาจารย์วรัญญา   ทองใบ

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • กศ.ม.(พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ขวัญชัย   ศิริเวช

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • กศ.ม.(การบริหารจัดการกีฬา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1706
E-mail:
   khanchai_si@hotmail.com

อาจารย์ขวัญชัย   อินทะนาค

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

ดร.เอกสิษฐ์   หาแก้ว

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • ปร.ด.(การจัดการกีฬา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศศ.ม.(การจัดการกีฬา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   eakkasith@nu.ac.th

อาจารย์ปุริม   ศรีนาคา

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559