หน่วยธุรการ

หน้าที่หน่วยธุรการ

 1. ดำเนินการลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
 2. การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 3. การเสนอหนังสือราชการ ในแต่ละวันทำการ การพิมพ์หนังสือโต้ตอบและบันทึกข้อความต่างๆ
 4. การจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบสารบรรณ
 5. การแจ้งเวียนหนังสือราชการต่างๆ เช่น คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ เป็นต้น
 6. การบริการรับ-ส่ง ไปรษณีย์ต่างๆ การจัดแยกจดหมายและพัสดุให้แก่บุคลากร และนักเรียน
 7. รับและส่งหนังสือราชการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกวันพุธ
 8. การบริการเอกสารต่างๆ เช่น การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้กับบุคลากร
 9. การประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 10. ดูแลการใช้บริการงานยานพาหนะของโรงเรียน รวมถึงการติดต่อประสานงานการนำรถเข้าซ่อมแซม กรณีรถยนต์ของโรงเรียนชำรุดหรือครบรอบระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
 11. ดูแลการทำสัญญาร้านค้าโรงอาหาร และจัดประชุม ทำรายงานการประชุม
 12. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของโรงอาหาร และการปฏิบัติตามาระเบียบของผู้ประกอบการ
 13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับมอบหมายหน่วยธุรการว่าที่ร้อยตรีหญิงลักษณา   คุณพระรักษ์

หน่วยธุรการ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1752
E-mail:
   

นายปราชญา   สุวรรณทอง

หน่วยธุรการ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   patchayas@nu.ac.th

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559