หน่วยความปลอดภัยและจราจร

หน้าที่หน่วยความปลอดภัยและจราจร

  1. วางระบบดูแลการจัดการความปลอดภัยภายในโรงเรียนและหอพัก รวมทั้งการจราจรภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยสูงสุด
  2. ดูแลระบบกล้องวงจรปิดของโรงเรียน
  3. ติดตามการแจ้งซ่อม กรณีกล้องวงจรปิดมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  5. ให้บริการข้อมูลของระบบกล้องวงจรปิด
  6. จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้มีจิตสำนึกของความปลอดภัย และเห็นคุณต่าของความปลอดภัยเป็นสำคัญ
  7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนให้ครอบคลุมทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสภาพจิตใจ
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับมอบหมายหน่วยความปลอดภัยและจราจร

อาจารย์พิทักษ์   พูลเจริญศิลป์

หัวหน้าหน่วยความปลอดภัยและจราจร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   n242903@hotmail.comนายชุษณะ   เขื่อนแก้ว

หน่วยความปลอดภัยและจราจร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ประยูร   คำเติม

หน่วยความปลอดภัยและจราจร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   a_chem3603@hotmail.com

ดร.ทวีสิน   อำนวยพันธ์วิไล

หน่วยความปลอดภัยและจราจร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1734
E-mail:
   thaweesin@gmail.com

อาจารย์กิรณา   กิรณโชคโชติกุล

หน่วยความปลอดภัยและจราจร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1780
E-mail:
   umikojung_jum26@hotmail.com

อาจารย์นิธิป   นรินทร์

หน่วยความปลอดภัยและจราจร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์อรรถ   ดีที่สุด

หน่วยความปลอดภัยและจราจร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559