หน้าที่หน่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้

หน้าที่

  1. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนและงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสานงานกับผู้สอนแต่ละรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนในแต่ละระดับชั้น ตลอดจนการวัดผลประเมินผลในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
  4. ร่วมพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
  5. นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความ/ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลด

ผู้รับมอบหมายหน่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้อาจารย์อรรถ   ดีที่สุด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์พิทักษ์   พูลเจริญศิลป์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   n242903@hotmail.com

อาจารย์นิธิรัต   ศรีสารัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   nithirats@nu.ac.th

อาจารย์ณัชาพร   จันทร์เกษม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1734
E-mail:
   

อาจารย์รัฐพงษ์   โพธิรังสิยากร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1744
E-mail:
   

อาจารย์สถิต   จรูญไธสง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1706
E-mail:
   jroonthaisong@hotmail.com

อาจารย์จาตุรันต์   วัฒนากุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   jaturun1112@gmail.com

อาจารย์วิวรรษา   ภาวะไพบูลย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1778
E-mail:
   wiwansa.p@gmail.com

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559