หน่วยคณะกรรมการนักเรียน

หน้าที่หน่วยคณะกรรมการนักเรียน

  1. เป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน
  2. ดูแล แนะนำ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ การดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้กฎ ระเบียบของโรงเรียน ว่าด้วยงานคณะกรรมการนักเรียนพร้อมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่คณะกรรมการนักเรียน
  3. จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือน ปลูกฝังจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน ปลูกฝังคุณลักษณะของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ในแนวทางของการปกครองระบบประชาธิปไตย
  4. ประสานความเข้าใจในการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนกับฝ่าย/หน่วยงานอื่น หรือบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

Facebook Fanpage คณะกรรมการนักเรียน

ผู้รับมอบหมายหน่วยคณะกรรมการนักเรียน

อาจารย์วุฒิศักดิ์   กาญจนาภา

หัวหน้าหน่วยคณะกรรมการนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1727
E-mail:
   wuttisak_m@hotmail.co.thอาจารย์นภัค   วุ่นกลัด

หน่วยคณะกรรมการนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   phornphimonw@nu.ac.th

อาจารย์ศราวรรณ   ป้อมสุข

หน่วยคณะกรรมการนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   sarawanp@nu.ac.th

อาจารย์ภาคิณ   คำสุวรรณ์

หน่วยคณะกรรมการนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   suttiphongk@nu.ac.th

อาจารย์พงษ์พิชญ์   ปิยสินสกุล

หน่วยคณะกรรมการนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1780
E-mail:
   satitnu_nong@hotmail.com

อาจารย์โคมศักดิ์   อ่อนวัง

หน่วยคณะกรรมการนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ธฤษณุ   เจริญสุข

หน่วยคณะกรรมการนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์กรกร   ป้องจัตุรัส

หน่วยคณะกรรมการนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   chaiyaphump@nu.ac.th

อาจารย์ฤชากร   เจริญดี

หน่วยคณะกรรมการนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์จิรภัทร   สิงห์มนต์

หน่วยคณะกรรมการนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อรณิชา   แสงแก้ว

หน่วยคณะกรรมการนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559