หน่วยประชาสัมพันธ์

หน้าที่หน่วยประชาสัมพันธ์

  1. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดทำวิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน จัดทำจดหมายข่าวกิจกรรมเผยแพร่บนเว็บไซด์
  2. รวบรวมข้อมูลในการจัดทำคู่มือนักเรียนและแผ่นพับการรับสมัครสอบนักเรียนใหม่
  3. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  4. ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ และให้บริการข้อมูลต่างๆ ทางโทรศัพท์-โทรสาร บริการเผยแพร่สื่อทางระบบโทรทัศน์ภายใน
  5. ให้บริการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
  6. บันทึกภาพนิ่งการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
  7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
  8. จัดทำประมาณการรายจ่ายของงานประชาสัมพันธ์ส่งงานนโยบายและแผน
  9. ปรับปรุงทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนและบอร์ดบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน
  10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับมอบหมายหน่วยประชาสัมพันธ์ดร.ประสรรค์   ตันติเสนาะ

หน่วยประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1780
E-mail:
   jnewja@hotmail.com

อาจารย์เมธาวี   ทองจันทร์

หน่วยประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1748
E-mail:
   methawee_19@hotmail.com

นายยศวรรธน์   บุญธรรม

หน่วยประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1760
E-mail:
   thirsty_me@hotmail.com

นายชุษณะ   เขื่อนแก้ว

หน่วยประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

นางสาวอภัสวัญญ์   หมื่นศรีชัย

หน่วยประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

นางสาวปิยธิดา   ไชยขันธ์

หน่วยประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1753
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559