กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


อัตลักษณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

    อัตลักษณ์ “คุณธรรมนำวิถี สดุดีนเรศวร”

    “เน้นคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินวิถีชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ทั้ง 5 สาระในกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภายในและภายในห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้วยการศึกษาจากสถานที่จริง อีกทั้งจิตสำนึกในการรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบบประชาธิปไตย”

SOCIAL
 • S = Society สังคม / ความสัมพันธ์ทางสังคม
 • O = Observe การสังเกตเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ
 • C = Child Centre เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • I = Integrate การบูรณาการความรู้ เพื่อต่อยอดความคิด
 • A = Activity กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้
 • L = Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิต

“สำนึกดี สังคมดี”


บุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อาจารย์รัฐพงษ์ โพธิรังสิยากร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • กศ.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1744
E-mail:
   

อาจารย์ศิพร   อนันต์ธีระชัย

ตำแหน่ง ครู (ระดับชำนาญการ)

 • วท.ม.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1744
E-mail:
   siporna@nu.ac.th

อาจารย์กาญจนา   อุทิศ

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • กศ.บ.(สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1744
E-mail:
   

อาจารย์ธนัสนันทน์   กาวิละนันท์

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1744
E-mail:
   

อาจารย์ลลิตภัทร   ศิริรักษ์

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • กศ.บ. (สังคมศึกษา) เกียรติยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์ธีรพงศ์   สนั่น

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • คบ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์จารุพัฒน์   จำกิจ

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • กษ.ม. (การวิจัยและประเมินทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1744
E-mail:
   

อาจารย์ชญานี   หาญรบ

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   chayaneeh@nu.ac.th

อาจารย์แพรวสุวรรณ   พุ่มสิโล

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์จิรพัส   คำทอง

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

อาจารย์นัฐพล   บัวหอม

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559