กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครทีมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เพื่อคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันการอ่านออกเสียงภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2567 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
รับสมัครผู้ลงเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นตอนต้น และ ตอนปลาย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วม การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาอังกฤษ ในงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 9
กำหนดการลงทะเบียนเรียนวิชาชุมนุมและตารางรายวิชาชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนในระดับชั้น ม.1 - ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 9
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทีมละ 3 คน คัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์ร่มชูชีพสำหรับพยุงดาวเทียมจำลอง
ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 ในระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2567
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เปิดสมัครรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว และ ซูโดกุ ของรายการแข่งขันต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2567
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครแเข้าร่วมการประกวด โครงการเยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567
ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ Miracle Style with Aquatic Life อัศจรรย์กับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ
งานวิชาการ ขอประกาศตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ประกาศรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3 ประจำปี 2567 ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2567
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เปิดสมัครรับนักกีฬา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 47 เจ้ารามเกมส์
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการแข่งขัน SATIT Hackathon Innovation for equitable education
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันนวัตกรรม Sensor X Science Challenge ณ คณะวิทยาศาสตร์ ในงานวิทยาศาสตร์ 2567
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันโครงการมนุษยศาสตร์สู่ชุมชน (Humanities for Community – H4C) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566 ที่สามารถรับเอกสารสำเร็จการศึกษาได้ในวันที่ 31 มีนาคม 2567
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีล่วงหน้า 1/2567 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 โดยจะเปิดระบบให้นักเรียนลงทะเบียนในที่ 25 - 27 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 - ม.6 ที่ติด 0 , ร, มผ ภาคเรียนที่ 2 / 2566
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีล่วงหน้า 1/2567 สำหรับนักเรียนรหัส 65 ที่กำลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน แบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 23 ก.พ. - 1 มีนาคม 25667
หน่วยโครงงาน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียน ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2566 ร่วมอัปโหลดรูปเล่มจบโครงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในระบบออนไลน์
ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนที่คาดว่า จะติด 0 ติด ร ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียน ที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลสอบ ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เนื่องจากนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ขอแจ้งปรับลดเวลาเรียน ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการการแสดงโขน
เชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
ตารางสอบและตารางห้องสอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (แก้ไขอัปเดต ณ วันที่ 14 ก.พ. 67)
ประชาสัมพันธ์ นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรอบคัดเลือกรายการ WIT WAR อัจฉริยะพันธ์ใหม่ ของบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด
ตารางสอบและตารางห้องสอบวัดผลการศึกษากลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครนักแสดงโขน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางการแสดงโขน การแสดงนาฏศิลป์ไทยและฝึกทักษะประสบการณ์ทางด้านการแสดง
รับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 21
เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในรอบคัดเลือกรายการ WIT WAR อัจฉริยะพันธ์ใหม่ ในเครือบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
มาแล้วว สำหรับกติกาการแข่งขัน 180IQ by student council ประจำปีการศึกษา 2566 ชิงแชมป์ ม.ต้น/ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เชิญชวนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการการประกวดวาดภาพระบายสี วันดินโลก 2566 (World Soil Day 2023)
ประชาสัมพันธ์การสอบ International STEM Olympiad ครั้งที่ 4 ประกอบด้วยการแข่งขัน 4 รายการ ได้แก่ การเขียนโค้ด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับนานาชาติ ASIAROPE Olympiad - Mathematics ส่งเสริมความเป็นเลิศและความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กไทย ผ่านการแข่งขันระดับโลก
ข่าวดี สำหรับนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ Open House ของหลักสูตร Global Business Course สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ทั้งในระดับปริญญาตรีและโท มหาวิทยาลัย Hyogo ประเทศญี่ปุ่น
ขอเชิญนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมการแข่งขัน ENGLISH COMPETITON 2023 ตั้งแต่วันนี้ -​ 23 พฤศจิกายน 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ รัฐศาสตร์
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ปี 2566 สามารถติดต่อขอรับผลคะแนนสอบ ได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 4 ชั้น 3
กำหนดการลงทะเบียนเรียนวิชาชุมนุมและตารางรายวิชาชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนในระดับชั้น ม.1 - ม.6
กำหนดการลงทะเบียนเรียนวิชาชุมนุมและตารางรายวิชาชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนในระดับชั้น ม.1 - ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เปิดรับสมัครออดิชั่น เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศสถานที่เรียน วิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขที่ของนักเรียนในบางห้องเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 - ม.6 ที่ติด 0 , ร, มผ ภาคเรียนที่ 1 / 2566 (รอบที่ 1)
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีล่วงหน้า 2/2566 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 และ 6 วันที่ 26 และ 27 กันยายน 2566
เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียน สำหรับการแข่งขันหมากรุกสากล รายการต่าง ๆ รับสมัครวันที่ 18 - 21 กันยายน 2566
กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน แบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 20 - 22 กันยายน 2566
หน่วยโครงงาน แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียน ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2566 ร่วมอัปโหลดรูปเล่มโครงร่างโครงงานในระบบ
งานแนะแนวฯ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีกำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง 3100
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ/ห้องสอบ แยกตามสาขาวิชา และรายชื่อนักเรียนฝากสอบ การแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566
รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมแข่งขันหมากฮอสและหมากรุกไทยรายการต่างๆ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2566
เชิญชวนนักเรียนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ส่งผลงานการประกวดเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
กลุ่มงานศิลปะ ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมประกวด วาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ สังคมเข้มแข็ง ลมหายใจยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเศวร เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบและตารางห้องสอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีล่วงหน้า ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครการแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 (การแข่งขันวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2566) * กำหนดการสอบวันที่ 10 กันยายน 2566 *
ขอแจ้งกำหนดการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน กิจกรรมที่ 2 แนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ชั้น ม.1 - ม.6 ในวันที่ 9 และ 11 สิงหาคม 2566
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 - 13 สิงหาคม 2566
สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน E - Sports ที่ทางชมรม PL E - Sports จังหวัดพิษณุโลก ขอให้นักเรียนติดต่อ อ.เพียรพิมพ์ แดนเมือง ห้อง 4405 อาคารเรียน 4
แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ "โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ" ปี 2566 เป็นรูปแบบออนไลน์ ** กำหนดสอบ วันที่ 3 สิงหาคม 2566 **
กำหนดการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 26 กรฏาคม 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ในปีการศึกษา 2566
ตารางสอบและตารางห้องสอบวัดผลการศึกษากลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าร่วม การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 5 ณ ราชอาณาจักรสเปน ฟรี
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566
รับสมัครคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน E- Sport ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มน. ปี 2566
เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มน. ปี 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 34
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในรายการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกาศรายละเอียดและรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการคัดเลือก ตัวแทนโรงเรียนสำหรับการแข่งขันทางคณิตศาสตร์รายการต่างๆ ในปีการศึกษา 2566
ประกาศปิดบัญชี E-mail NU ของนักเรียนเก่าชั้นม.3 รหัส 63 ปีการศึกษา 2565 ให้นักเรียนทำการสำรองข้อมูลออกจาก NU-Account ภายในวันที่ 23 มิ.ย. 2566
เชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ในวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566
เชิญชวนนักเรียน และบุคลากรเข้าร่วมโครงการหลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ โดมอเนกประสงค์
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่มีความสนใจเข้าร่วมทดสอบความรู้ โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ซึ่งจัดโดยThe International Chemistry Quiz(ICQ) ร่วมกับมูลนิธิสอวน.
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ ในรายการต่างๆ ในปีการศึกษา 2566
เปลี่ยนแปลงเป็นการลงทะเบียนเรียนวิชาชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนในระดับชั้น ม.1 - ม.6 เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 29 พ.ค. 66 เวลา 16.30 น. ถึง วันที่ 30 พ.ค. 66 เวลา 23.00 น.
ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาโครงงานของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนและสถานที่เรียน วิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อ ห้อง และเลขที่ ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเปลี่ยนแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2566 ระดับชั้น ม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สามารถรับเอกสารสำเร็จการศึกษาได้ในวันที่ 18 เมษายน 2566 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สามารถรับเอกสารสำเร็จการศึกษาได้ในวันที่ 2 เมษายน 2566 ปีการศึกษา 2565
แจ้งปฏิทินและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแผนการเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 - ม.6 ที่ติด 0 , ร, มผ ภาคเรียนที่ 2 / 2565 (รอบที่ 1)
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีล่วงหน้า 1/2566 สำหรับนักเรียนที่กำลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 (***ยกเว้นแผนการเรียน EIS) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6
แนวปฏิบัติของนักเรียน ในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผล สอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2566
ตารางสอบและตารางห้องสอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ขอเชิญชวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการ “ชุมชนฉันดี มีหมอยา (Fabulous.Rx.Society)”
ประชาสัมพันธ์ "การประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"ชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล สมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ประจำปี 2565
ขอแจ้งตารางการสอบชดเชยสำหรับนักเรียนที่ขาดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กรณีป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย
ตารางสอบและตารางห้องสอบวัดผลการศึกษากลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Smart Guiding for Youth (Boost Your Tour Guiding Skills) Youngguide 2022 สานฝันเด็กรุ่นใหม่กับการฝึกเป็นไกด์และเป็นนักท่องเที่ยว
รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20th IJSO) ซึ่งจัดโดย มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ สพฐ. และ สสวท.
เชิญชวนนักเรียนที่ต้องการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ใบแรก เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งจัดโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2565
แบบสำรวจความประสงค์เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม ของระดับชั้น ม.6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
รับสมัครนักแสดงโขน โครงการอบรมฝึกทักษะการแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน กษิรธาราจากมารดา เมตตาบุตร
ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนเรียนวิชาชุมนุมและตารางรายวิชาชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
เชิญชวน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมสมัครคัดเลือกการเป็นตัวแทนแข่งขันโครงการ Physics BATTEL ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศรายชื่อนักเรียนและสถานที่เรียน วิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
งานวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประกาศตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 - ม.6 ที่ติด 0 , ร, มผ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 (รอบที่ 1)
กำหนดการรสอบเคมีนานาชาติ (ICQ 2022) วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. - 10.00 น.
กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
การส่งเอกสารสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565
งานวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการสอบ ของนักเรียน
ตารางสอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 12 - 16 กันยายน 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนนักเรียนที่สนใจ ร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565 KU KPS INNOVATION AWARD 2022
ขอความร่วมมือนักเรียน ทำแบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทย ประจำปี 2564 - 2565
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทาน และนิทรรศการเคมี ครั้งที่ 41
ประกาศรายชื่อ (Final) ผู้สมัครการแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 การแข่งขันวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565
เปิดรับสมัครคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( AMSci2022) เนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2565
ขอแจ้งตารางการสอบชดเชย กลางภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
กลุ่มสาระการเรียรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ "โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ" โดยกำหนดวันสอบ วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
กำหนดการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน กิจกรรมที่ 2 แนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ชั้น ม.1 - ม.6 ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565
กำหนดการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหนูน้อยเยาวชนนักสร้างหุ่นยนต์เพื่อโลกอนาคต
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน (BEST Camp)
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนแข่งขัน แฟนพันธ์ุแท้ฟิสิกส์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
โครงการอบรมออนไลน์โครงการพี่สอนน้อง สอวน ประจำปีการศึกษา 2565
สมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 -31 กรกฎาคม 2565 (ผ่านระบบออนไลน์)
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นม. 1 - 6 ที่มีความสนใจเข้าร่วมทดสอบความรู้ "โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ" (ICQ ร่วมกับ มูลนิธิสอวน.) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ านสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 กรกฎาคม 2565
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส เปิดรับสมัครโครงการระยะสั้น 2 สัปดาห์ 2 ประเทศ 3 เมือง ช่วงเดือนตุลาคม 2565 เปิดรับสมัครน้องๆอายุ 12 - 22 ปี
รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดตัวเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษในรายการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565
การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน E- Sport ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
รับสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตารางสอบวัดผลการศึกษากลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
หน่วยทุนและสวัสดิการ ขอประชาสัมพันธ์การสมัครประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ประจำปี 2565 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 2565 (รอบ2)
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 1 – 6 มิถุนายน 2565
กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิชาชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1
กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิชาโครงงาน ม.1 และ ม.4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนและสถานที่เรียน วิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
แจ้งปรับเปลี่ยนเลขที่นักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2565
ขอแจ้งกำหนดการตรวจสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบการเข้าถึงรายวิชา ในระบบ Google Classroom
กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเปลี่ยนแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2
ประกาศรหัสนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ,ร, มผ. รอบที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคเรียนอื่นๆ
ประกาศรหัสนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ,ร, มผ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2565
งานวิชาการ ขอแจ้งตาราง รูปแบบ และนัดหมายการเก็บคะแนนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรหัสนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ,ร ,มผ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
เลื่อนกำหนดการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ** เป็นวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 **
คู่มือการใช้งาน ห้องสมุดออนไลน์ สำหรับนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน สำหรับนักเรียน ม.1-ม.5 ปีการศึกษา 2564 (ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565)
กำหนดการเปิดระบบดูผลการเรียนออนไลน์กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
งานวิชาการ ขอแจ้งตาราง รูปแบบ และนัดหมายการเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สถานที่เรียนวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งห้องเรียนประจำ สำหรับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรหัสนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ,ร ,มผ. ประจำภาคเรียนที่1/2564 ( รอบ 2 )
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนของวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2
ตรวจสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในระบบ Google Classroom (**ยกเว้นวิชาเลือกเสรี)
แจ้งตารางเรียน และรายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรหัสนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ,ร, มผ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 (เปลี่ยนกำหนดการ ม.2 และเพิ่มรายวิชาของ ม.1)
สำรวจความประสงค์การเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนร.ม.3 ปีการศึกษา 2564)
ปฏิทินนัดหมายงานวิชาการช่วงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2564
การแนะนำทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ) : Global Business Course
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บคะแนนปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
สำรวจความประสงค์เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
กำหนดการเปิดระบบดูผลการเรียนออนไลน์กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แจ้งอัปเดตเลขที่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ล่าสุด ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
งานวิชาการ ขอแจ้งตาราง รูปแบบ และนัดหมายการเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2565
นศท. ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และ 3 ให้ตรวจสอบรายชื่อ สถานะการสมัคร/รายงานตัว และสถานะการชำระค่าลงทะเบียน สำหรับปีการศึกษา 2564
แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ให้นักเรียนทุกคนเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ในระบบของโรงเรียน ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 2564
ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.1 ถึง ม.6 เข้าร่วม โครงการ HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง
รับสมัครประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการลงทะเบียนเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
แนวปฏิบัติการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
การรับบัญชีผู้ใช้ NU-Account และการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ม.1 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อวิชาเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเปลี่ยนแผนการเรียน ปีการศึกษา 2563
แจ้งปรับเปลี่ยนแผนการสอบสัมภาษณ์เปลี่ยนแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการรับเอกสารการสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 (รูปแบบ Drive – Through)
กำหนดการรับเอกสารสำเร็จการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบสัมภาษณ์การเปลี่ยนแผนการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2563
ยืนยันเข้าร่วมโครงการ สอวน.ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563
นัดหมายกิจกรรมสำคัญด้านวิชาการ สำหรับนักเรียน ในระหว่างปิดภาคเรียน
นักเรียนชั้นม. 5 ที่จะขอยืมโน๊ตบุ๊คของโรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่ งานพัสดุ ห้องสำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคารเรียน 3 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแผนการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
แจ้งการปรับเวลาเรียน ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศสถานะนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มส, มผ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
กำหนดการเปิดระบบดูผลการเรียนออนไลน์กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เปิดให้ชำระเงินรอบที่ 2 สำหรับนักเรียนที่ได้ทำการจองหอพักไปเมื่อวันที่ 18 – 22 มกราคม 2564 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
แบบสำรวจความประสงค์เข้าสอบ O – NET ปีการศึกษา 2563
แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่รอผลสอบ วมว. รอบสอง ปีการศึกษา 1/2564
เปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (เฉพาะสำหรับนักเรียนของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร)
การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการเก็บคะแนนกลางภาคภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบวัดผลการศึกษากลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
เปลี่ยนแปลงวันและเวลาการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Prepared Speech) การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
เปลี่ยนแปลงวันการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Quiz ตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
ขอเชิญนักเรียนมัธยมสาธิตฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
การลงทะเบียนเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563
ขอแจ้งวันเปิดหอพักให้นักเรียนขนสัมภาระและเข้าหอพัก (ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 (ฉบับแก้ไข)
แจ้งกำหนดการเปิดชำระเงินค่าบำรุง หอพักนักเรียน รอบที่ 2 (ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
เปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน รอบที่ 2 รับจำนวนเพิ่มเติม 47 คน (ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
รายชื่อห้องสอบโครงการแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
เปิดทดลองระบบจองหอพักนักเรียนและเปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน (ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบโครงการแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
การใช้งานระบบดูผลการเรียนออนไลน์ คะแนนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบสำรวจความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางประจำวันหลังเลิกเรียนของนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แนวปฏิบัติการเข้าสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ในช่วงเฝ้าระวังสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
ประกาศผลการทดสอบร่างกาย นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1/2563 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แจ้งนักเรียนที่ชำระค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ชำระเงินก่อน 16.00 น. ของวันที่ 10 ก.ค. 63
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
รายวิชาชุมนุมที่เปิดในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ขอให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 กรอกเอกสาร "หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือ"
ห้องเรียนสำหรับวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การรับสมุดพก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 3 4 และ 5 ปีการศึกษา 2562
การนำส่งสำเนาใบ ปพ.1 ของนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563
ตารางการใช้ห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2563
การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
การรับบัญชีผู้ใช้ NU-Net สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
[Update]-รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
ตารางรายวิชาเรียน และรายชื่อครูผู้สอน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ สำหรับ นักเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัคร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 มี.ค. - 15 มิ.ย. 2563
แจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ให้นักเรียนติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อแก้ไข ผลการเรียนรอบ 2 ในวันที่ 23 – 24 มี.ค. 2563
รหัสประจำตัวนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคชดเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ด่วน! นักเรียนจะไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท กรุงเทพมหานคร
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่มีปัญหาในการขอจบการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน *** ด่วนที่สุด ***
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดการประกวดการเขียนเรื่องสั้น มารยาทไทย และมารยาทสังคม
แนวปฏิบัติ การขอสอบปลายภาคย้อนหลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กำหนดการงดให้บริการยืม-คืนหนังสือ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับน้องๆ นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2563
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ตารางสอบจบโครงงาน ม.2 ประจำปีการศึกษา 2562
สัญญาการยืมโน๊ตบุ๊คของนักเรียน ม.4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ม.5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ม.4 ปีการศึกษา 2562
รายวิชาชุมนุมที่เปิดในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ประกาศนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
เปิดระบบจองหอพักนักเรียน (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
กำหนดการเปิดทดลองระบบการจองหอพัก เปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
โครงการ TEDET เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติ จำนวน 2 คน
ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 (อัพเดตวันที่ 08 กรกฎาคม 2562)
รายวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบโครงงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบโครงงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สถานที่เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อเพื่อจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมกีฬาสาธิตฯ
ปฏิทินกิจกรรมโครงงาน ม.2 ม.4 ม.5 ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2561 19.00 น.)
รายวิชาและสถานที่เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การสมัครเรียนวิชาชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559