วันที่ 15 มิถุนายน 2567 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 47 ครั้งที่ 2/2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ผอ. พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด จรณทักษะจำเป็นสำหรับอนาคต Essential Soft Skills for the Future
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน ในวิชาเลือกเสรีรายวิชา ”ภูมิปัญญาพื้นบ้าน” โดยอาจารย์สุภิญญา สายทน นำนักเรียนเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์จ่าทวี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โรงเรียน จัด โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 โรงเรียน จัดโครงการกล้าเสลา เทา - แสด ครั้งที่ 19 สำหรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 หน่วยหอพัก จัดประชุมชี้แจงกฏระเบียบ ข้อปฏิบัติในการอยู่หอพัก ให้กับนักเรียนหอพัก ประจำปีการศึกษา 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 29 – 30 เมษายน 2567 และ วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 24 – 26 เมษายน 2567 หน่วยคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กล้าเสลา เทา - แสด ครั้งที่ 19 ภายใต้โครงการ Mini Camp กล้าเสลา เทา - แสด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567 ตัวแทนครู เข้าร่วมมหกรรม คนมีฤทธิ์ รู้ Kid รู้ทันสื่อ ภายใต้โครงการรู้ Kid รู้ทันสื่อ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดชุดการแสดงโขน ชุด ยกรบ เพื่อร่วมแสดงในกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และมอบโล่อาจารย์เกียรติยศ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 31 มี.ค. 67 โรงเรียนจัดโครงการ ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก เพื่อให้ผู้ปกครองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 พบครูที่ปรึกษาเพื่อรับผลการเรียนของปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการอบรมด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ พร้อมด้วย อาจารย์พิมลสิริ เถาว์แล เอี่ยมละออและตัวแทนครู ร่วมต้อนรับ Prof Katsumi Hirata ผู้บริหารสถาบัน OYAMA COLLEGE ประเทศญี่ปุ่น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมดนตรีในสวนเพื่อร่วมแสดงความยินดีในโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ. อบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ช่วยงานหน่วยโสตทัศนูปกรณ์ สมาชิก NUD Channel ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 43 คน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยแนะแนวฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ. มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ของแต่ละประเภท ในการแข่งขันนำเสนอโครงงานในรูปแบบ 3 minutes speech ประจำปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงชุด ปัญจเทวาศาสตราวุธ ในงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 งานกิจการนักเรียน จัดโครงการ NUD physical education กิจกรรม Volleyball NUD World Cup (กีฬาวอลเลย์บอล)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนนำนักเรียนร่วมการแสดงโขน ชื่อชุดยกรบ เพื่อร่วมแสดงให้กับผู้มาร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะโขนและการแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ พร้อมด้วย ดร.ประสรรค์ ตันติเสนาะ ร่วมต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล การแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีอาจารย์ปราโมท เรณุมาร เป็นผู้ควบคุมทีม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 12 มกราคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรมตามรอยอยุธยากรุงเก่า โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้นอกสถานที่
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ. พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ อินพาเพียรและตัวแทนนักเรียนที่แสดงโขน ร่วมบันทึกเทปรายการห้องนั่งเล่า ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก NBT
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ประสรรค์ ตันติเสนาะ ได้รับเชิญจากสพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การจัดการศึกษาที่หลากหลาย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ประเภทเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร และไอศกรีมแบบตัก ร้านที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 17 มกราคม 2567 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นคณะวิทยากรแกนนำ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เด็กสาธิต รู้ kid รู้ทันสื่อ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 14 มกราคม 2567 ผอ พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียน เข้าร่วมมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความร่วมมือของกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายการศึกษาเชิงพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 12 มกราคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโดยอาจารย์ดร.วรอัญญู ณรงค์เดชา นำนักเรียน ม. 3.7 เข้าเยี่ยมชม บริษัท จิราพรฟู๊ด จำกัด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 12 มกราคม 2567 ผอ. มอบของรางวัลและของเล่น ให้กับกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 11 มกราคม 2567 ผอ. มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ณ โดมอเนกประสงค์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นที่ 10 มกราคม 2567 อาจารย์ธฤษณุ เจริญสุข จัดอภิปรายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ตอน เข้าใจตนเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 4-5 มกราคม 2567 หน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานลูกเสือ - เนตรนารี งานวิชาการ จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายสฤษดิ์เสนา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 9 มกราคม 2567 รร. ได้รับความอนุเคราะห์จากนายรุ่งรัตน์ พระนาค พร้อมบุคลากรกองอาคารสถานที่ ในการเข้าสำรวจปัญหาระบบท่อน้ำประปาแตกใต้พื้นดิน บริเวณถนนทางเข้าอาคารหอสมุด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 5 มกราคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นำสิ่งของบริจาคของขวัญในวันเด็ก ไปร่วมทำบุญกับพระอาจารย์ คำพล คัมภีรญาณเมธี วัดจันทร์ตะวันออก จ.พิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 5 มกราคม 2567 ชุมนุม NUD สานสัมพันธ์ชุมชน นำสิ่งของบริจาคและของใช้ประจำวัน ไปมอบให้กับ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 5 มกราคม 2567 ผอ พร้อมด้วยงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 29 รูป
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 8 ธันวาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาชุมนุม การแสดง โดยอาจารย์ภาคิณ คำสุวรรณ์ อาจารย์ผู้สอน จัดโครงการละครเวที NUD On Stage – 2nd NUD On Stage DESTINY
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 3 มกราคม 2567 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมประชุมสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีการแนะแนว แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ผอ พร้อมด้วยงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะและพิธีทักษิณานุปทาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 13 และ วันที่ 15 ธันวาคม 2566 หน่วยแนะแนว จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนม. 3 – 4 เพื่อเป็นการแนะแนวอาชีพ และแนะนำแนวทางในการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในสถาบันของกองทัพอากาศ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน รายวิชาเลือกศิลปะและการออกแบบ นำนักเรียน ม.3 เข้าชมการจัดการเรียนการสอนคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 6 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน ในวิชาเลือกเสรี “ พิษณุโลกของเรา” นำนักเรียน เรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์จ่าทวี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 26 พ.ย. 66 จัดโครงการ ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก เพื่อให้ผู้ปกครองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 พบครูที่ปรึกษา เพื่อรับผลการเรียนของกปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 24 พ.ย. 66 ผอ. พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) เยี่ยมชมห้อง รร.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 23 พ.ย. 66 คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ (180 IQ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้อง 3100
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 22 พ.ย. 66 ผอ. พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 22 พ.ย. 66 อ.ธฤษณุ เจริญสุข ดอภิปรายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC ตอน เราอยู่กันแบบพี่น้อง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 21 พ.ย. 66 จัดกิจกรรมประชุมสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ รักในวัยเรียนและเพศศึกษา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ผอ มอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ณ โดมอเนกประสงค์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 โครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบริการวิชาการ (ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ สู่สังคม) ประจำปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 10 พ.ย. 2566 ผอ นำตัวแทนนักกีฬาและบุคลากร เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ผอ. พร้อมอาจารย์ประยูร คำเติม ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างผนังกั้นดิน และปรับปรุงบริเวณโดยรอบอาคารหอพักนักเรียนของโรงเรียน จากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 22 กันยายน 2566 ผอ พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยชุมชนสัมพันธ์ และบุคลากรโรงเรียน เข้าร่วมโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก สภากาแฟ การศึกษาเมืองสองแคว ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 19 กันยายน 2566 สมาคมผู้ปกครองและครู ได้จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ รายงานบัญชีรายรับ - รายจ่าย การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 19 กันยายน 2566 งานแนะแนวฯ จัดโครงการ กล้าเสลาคืนถิ่นให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในคณะ และมหาวิทยาลัยต่างๆ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 15 กันยายน 2566 งานแนะแนวฯ จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 18 กันยายน 2566 ครู นักเรียน และบุคลากร ร่วมบริจาคโลหิต โดยหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุม 3100
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 16 กันยายน 2566 ผอ พร้อมด้วยตัวแทนครูและบุคลากร เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2566 การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 7 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนรายวิชาเลือกศิลปะและออกแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้นอกสถานที่ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 รร จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติด เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและให้ความสำคัญ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 7 กันยายน 2566 ผอ มอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียนที่เป็น STAFF “พี่สอนน้อง” โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นติวแตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 6 กันยายน 2566 อาจารย์ประยูร คำเติมเป็นตัวแทนเข้ารับมอบเกียรติบัตร และป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ประจำปี 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ผอ พร้อมด้วยครู กลุ่มสาระการเรียรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับคณะติดตามประเมินผลการนำเครื่องมือวัดรังสีไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 รร นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 รร จัดโครงการอบรมสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน กิจกรรมที่ 2 แนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน โดยทำกิจกรรมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟในโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม “โครงการ 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ “วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน” 1 สิงหาคม 2548
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ผอ. พร้อมด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้อนรับตัวแทนนักพัฒนา ระบบการศึกษาญี่ปุ่นและคณะ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน กิจกรรมที่ 2 แนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการกีฬาสีภายใน “กล้าเสลาเกมส์” ประจำปี 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 6 สิงหาคม 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรักเพื่อให้ผู้ปกครองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 5 สิงหาคม 2566 งานชุมชนสัมพันธ์ จัดโครงการ NUD สานสัมพันธ์ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 รร จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัด “ โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนหอพักและทำบุญหอพักโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 15 ก.ค 2566 คณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2566 การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 10 กรกฏาคม 2566 อาจารย์.ดร.วรอัญญู ณรงค์เดชา นำนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5.8 รายวิชาศิลปะเพิ่มเติม 3 (ศ32201) เข้ารับฟังบรรยายและปฏิบัติ การทำโมเดลบ้านจากกระดาษ เบื้องต้น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันตัวละครในวรรณคดีไทย กิจกรรมหนึ่งของโครงการมัธยมสาธิตฯ เชิดชู รู้คุณค่าภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน เข้าพบผอ. เพื่อรับฟังโอวาท ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ของคณะกรรมการนักเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการ มัธยมสาธิต เชิดชู รู้คุณค่าภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 20 – 27 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ จัดการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย เพื่อประเมินภาวะความพร้อมทางด้านร่างกายของนักเรียน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 27 มิถุนายน 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รับการตรวจประเมินโรงอาหารจากเทศบาลนครพิษณุโลกที่เข้าตรวจประเมินด้านกายภาพของโรงอาหาร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการหลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 24 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดโครงการสร้างเทคนิคและกลวิธีการเขียนสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาคำตอบและ สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนและ ดร.ประสรรค์ ตันติเสนาะ พร้อมด้วยตัวแทนครูจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 จำนวน 170 คน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 2 เมษายน 2566 รร. จัดโครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก” เพื่อให้ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รับทราบผลการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนไปทำการแสดงโขน เปิดงานประชุมสัมมนาและมอบรางวัลให้กับตัวแทนคุณภาพภาคเหนือ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์ ตอนกษิรธารา จากมารดา เมตตาบุตร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 2-6 ก.พ. 2566 โครงการ วมว. นำนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2023 และจัดนิทรรศการ ในงาน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 29 คน เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 1 ก.พ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2566 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 9 – 19 มกราคม 2566 งานกิจการนักเรียน หน่วยส่งเสริมสุขภาพ (กีฬาและพลานามัย) จัดโครงการ NUD physical education
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 24 – 25 มกราคม 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาชุมนุม “การแสดง” โดยอาจารย์ภาคิณ คำสุวรรณ์ อาจารย์ผู้สอน จัดโครงการละครเวที NUD On Stage - 1st NUD On Stage
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 25 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ นำนักเรียนในรายวิชานันทนาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.4 และ 4.8 เข้าร่วมกิจกรรม มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน เทศบาล 4
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 18 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.เอกสิษฐ์ หาแก้ว จัดโครงการค่ายนันทนาการจิตอาสา โดยนำนักเรียนในรายวิชานันทนาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2 และ 4.3 เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดอรัญญิก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รัฐพิธีวันยุทธหัตถี หรือวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 18 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.เอกสิษฐ์ หาแก้ว เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธี พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 16 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.เอกสิษฐ์ หาแก้ว เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 45 รูป และร่วมงานวันครู ประจำปี 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 13 มกราคม 2566 อาจารย์ประยูร คำเติมและอาจารย์ ดร.เอกสิษฐ์ หาแก้ว เป็นตัวแทนมอบของรางวัลและของเล่นให้กับกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลกเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 11 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.เอกสิษฐ์ หาแก้ว จัดโครงการค่ายนันทนาการจิตอาสา โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.6 และ 4.7 เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 8 มกราคม 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก”เพื่อให้ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รับทราบนโยบายการดำเนินงานของโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 5 - 6 มกราคม 2566 หน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานลูกเสือ - เนตรนารี งานวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 6 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ พร้อมด้วย งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 29 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “สภากาแฟ การศึกษาเมืองสองแคว ครั้งที่ 2”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดพิธีคำนับครูและกล่าวต้อนรับวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะโขนและการแสดงโขน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนรายวิชาเลือกประติมากรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ข้าชมนิทรรศการ “ปั้น ดิน อวด ดี” ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน ในวิชาเลือกเสรี รายวิชา ” ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ” โดยอาจารย์สุภิญญา สายทน อาจารย์ผู้สอ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์จ่าทวี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์ " ระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ดร.ประสรรค์ ตันติเสนาะและอาจารย์ประภัสศร บำรุงดี หัวหน้าหน่วยแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกันบรรยายในหัวข้อ “ก้าวแรกสู่การเรียนระดับมัธยมศึกษา”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก 1/2565” เพื่อให้ผู้ปกครองของนักเรียนพบครูที่ปรึกษาประจำชั้นของบุตรหลาน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ตัวแทนโรงเรียน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโครงการ วมว.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 บุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มาแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ การค้นคว้าวิจัย ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนะนำบริการในรูปแบบต่างๆ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 15 กันยายน 2565 อาจารย์ประยูร คำเติม รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการงานกิจการทั่วไป รับการสำรวจและดำเนินการรังวัดพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อนำไปประเมินและวางแผนการออกแบบอาคารสถานที่
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 22 กันยายน 2565 งานแนะแนวและช่วยเหลือนักเรียน งานวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 19 กันยายน 2565 งานแนะแนวและช่วยเหลือนักเรียน งานวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ “กิจกรรมกล้าเสลาคืนถิ่น”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งในปีนี้ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ท่าน คือ นางพิกุล วงศ์แก้
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 15 กันยายน 2565 งานวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนะแนว
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 16 กันยายน 2565 งานแนะแนวและช่วยเหลือนักเรียน งานวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการแนะแนวอาชีพ เพื่อการศึกษาต่อ (กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 12 กันยายน 2565 ครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมบริจาคโลหิต โดยหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกสภากาชาดไทย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 12 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 และนิทรรศการศิลปกรร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ผู้บริหารและครู เข้าร่วมการประชุมเตรียมงาน และแถลงข่าวการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตวิชาการครั้งที่ 8 “จินตนาการประสานภูมิปัญญา พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทันดิจ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 1 กันยายน 2565 งานวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำตัวแทนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ โครงการ ปตท.สผ.สร้างคนค้นหาปิโตรเลียม ปี 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 5 กันยายน 2565 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ งานชุมชนสัมพันธ์นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7 เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปาจารย์ ประจำปี 2565 “จ่าสิบเอกทวี บูรณเข
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 24 สิงหาคม 565 งานวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำตัวแทนนักเรียน เข้ารับฟังการบรรบายหัวข้อ การออมและการวางแผนทางการเงิน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อยกระดับสมรรถนะครูสู่สมรรถนะผู้เรียน สำหรับครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการกีฬาสีภายใน “กล้าเสลาเกมส์” ประจำปี 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหนูน้อยเยาวชนนักสร้างหุ่นยนต์เพื่อโลกอนาคต (Robotics Camps for Kids)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 งานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับ งานอาคารสถานที่ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียน โดยการสูบน้ำบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำขัง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม “โครงการ 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ตารางสรุปผลการแข่งขันกีฬา "กล้าเสลาเกมส์" ปี 2565 ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ“วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน”(1 สิงหาคม 2548)โดยมีพิธีไหว้พระพุทธศิลามงคล พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัด “โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 25 และ 26 กรกฎาคม 2565 งานแนะแนว นำนักเรียนชั้น ม.5 และ ชั้น ม.6 เข้ารับฟังการบรรบายข้อมูลสำคัญของระบบคัดเลือก TCAS ล่าสุด โดยวิทยากรจาก สถาบันบัณฑิตน้อยดีเซ็นทรัลเลิร์น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 งานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการแข่งขัน “ตอบคำถามพื้นฐานภาษาไทย” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน รายวิชาศิลปะเพิ่มเติม3 ชั้นม.5.8 เรียนรู้นอกสถานที่ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ประยูร คำเติม รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการงานกิจการทั่วไป รับการสำรวจและดำเนินการรังวัดพื้นที่ของโรงเรียน จากบุคลากรกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ "สาธิตช่วยน้อง" โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร และชุมชน ร่วมบริจาคของใช้ที่จำเป็น ที่ สถานสงเคราะห์ "บ้านร่มพระคุณ"
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะ เข้าสำรวจวัสดุครุภัณฑ์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 หน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) นำนักเรียนที่สนใจเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ SUMMER COURSE
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ “หลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว Road Show จากคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การสำรวจอาคารสถานที่ ในการประเมินการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน เพื่อเตรียมเสนอจัดตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
อาจารย์ ดร.วรอัญญู ณรงค์เดชา เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "ไทยทรงดำ : สืบสานสองปาน" ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับการอบรมโครงการ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การอบรม " โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก" ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์สุขภาพชุมชนมหานุภาพ เทศบาลนครพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักเรียน และ นักเรียนชุมนุม NUD CHANNEL ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้า เรื่อง ซัก รีด ร่ำ ผ้าไทย(สูตรโบราณ)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
คณาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนระดับทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 3 ราย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน 2021
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ร่วมพิธีเปิดโครงการประกวดออกแบบเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยผ้าถิ่นพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และการบริหารจัดการความคิดของนักเรียนในศตรวรรษที่ 21
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชุมเปิดการตรวจ โครงการเงินทุนหมุนเวียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สนับสนุนวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรสมรรถนะเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 “
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สนับสนุนวิทยากร โครงการสนับสนุนกิจการผู้สูงอายุ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติของโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับเกียรติบัตรในวันครูแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 65 ประจำปี 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ร่วมแสดงชุด "รำมังคละศรีสองแคว” ประกอบพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการสำหรับการเปิดการเรียนการสอนในระบบปกติ(แบบเข้าพื้นที่)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในหอพักโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เข้ารับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เย็นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “สว่างตาด้วยแสงไฟ สว่างใจด้วยแสงธรรม”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ร่วมพิธีเปิดงาน "สืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2563"
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีอัญเชิญพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไปประดิษฐาน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการห้องปฏิบัติการ STEM Lab
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการเตรียมความพร้อมครูสู่การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
Open House 2020 เปิดบ้านคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือ NU Book Fair ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการอบรม “ครูสาธิตฯ รู้ทันปัญหาวัยรุ่น”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก” ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมประชุมกับคณะกรรมการนักเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรม ชุด "การเดินทาง : ชีวิตและกาลเวลา"
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชุมครูผู้สอนนักเรียนห้องเรียน EIS (English integrated study)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีเปิดการฝึกวิชาทหาร และพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับการเข้าเยี่ยมชม STEM Lab ของโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการสัมมนาวิชาการบทบาทผู้บริหารสถานอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เข้าชมการจัดการเรียนการสอน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร “ระดับดีมาก” ประจำปี 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมแนะแนวผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 “ ผ่านระบบ TCAS
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการตักบาตรพระ 300 รูป ต้อนรับนิสิตใหม่ ลูกพระนเรศ ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียน (ประเภทร้านก๋วยเตี๋ยว,กวยจั๊บ)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ 2)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ “12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ “หลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ทีมบริหารโรงเรียน เข้าสำรวจและเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน ในวิชาเลือกเสรี รายวิชา”ภูมิปัญญาพื้นบ้าน”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
จัดประชุมวิชาการ Focus Group
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับการตรวจประเมินโรงอาหาร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีวันคล้ายวันจัดตั้งโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมการผลิต smart factory
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นิเทศก์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
คณะผู้บริหารโรงเรียน พบปะนักเรียนหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา​ และวันเข้าพรรษา​ พุทธศักราช​ 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชุมสรุปงานนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา “การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ต้อนรับ ปฐมนิเทศ และให้ข้อมูลแก่นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มาฝึกประสบการณ์ในรายวิชา “การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรม "ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยนเรศวร 11 พ.ค. 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน ใต้พระบารมี รามราชจักรีวงศ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ " กล้าเสลา" เรียนรู้และปันน้ำใจให้ท้องถิ่น ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วัดจันทร์ตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
คณะครูจากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ และ อาจารย์ ดร.วรอัญญู ณรงค์เดชา หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพิพิธภัณธ์ผ้า ครั้งที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
คณะครูจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการค่ายภาษาอังฤษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผศ. ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ามอบกระเช้าของขวัญ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ตัวแทนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมทำบุญถวายปัจจัยและสิ่งของทอดผ้าป่า โดยมีพระอาจารย์กำพล รับอนุโมทนาบุญ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการแนะแนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษา ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผศ.ดร.นิคม นาคอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ ตัวแทนบริษัท ริโก้ (RICOH) เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาพิษณุโลก เข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 44 ประสานมิตรเกมส์ ฝ่ายมัธยม และฝ่ายประถม เข้าเยี่ยมที่พักนักกีฬาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมทัศนศึกษาของคณะผู้บริหารและผู้ติดตามโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้บริหาร และนายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เข้าเยี่ยมที่พักนักกีฬาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การเข้าร่วมพิธีเปิดในกิจกรรม ผ้ามัดย้อม จัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการ Learning with with iPad Workshop
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 44 ประสานมิตรเกมส์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประมวลภาพการเข้าร่วมการแข่งขัน ประสานมิตรเกมส์วันที่ 2 (22 ธันวาคม 2562)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประมวลภาพการเข้าร่วมการแข่งขัน ประสานมิตรเกมส์วันที่ 1 (21 ธันวาคม 2562)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการนั่งรถรางชมวัง วันที่ 20 และ 27 พฤษจิกายน 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การเข้าร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชการที่ ๙
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการหอพักโครงการ วมว.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ บุคลากร นักเรียน และตัวแทนนักเรียนจิตอาสา ร่วมนำสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
บุคลากรโรงเรียนร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติและนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย จัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ตัวแทนบุคลากรโรงเรียน ร่วมงาน NUDS OPEN HOUSE สาธิต มน.(ปฐมวัยและประถมศึกษา)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการ ๑๒ สิงหา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมการแข่งขัน NU Young Economist Challenge 2019
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการมัธยมสาธิตฯ เชิดชู รู้คุณค่าภาษาไทย ปี ๒๕๖๒
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 4 สิงหาคม 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๑๔ ปี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และปลูกต้นเสลา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เข้าสู่ปีที่ 27
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สาธิตวิชาการครั้งที่ 7 : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สาธิตวิชาการครั้งที่ 7 : กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันคิดเลขเร็ว
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สาธิตวิชาการครั้งที่ 7 : งานเลี้ยงรับรองสำหรับผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ 21 สถาบัน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมแนวทางป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน : สำหรับนักเรียนชั้น ม.1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนร่วมกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมลูกทุ่งนเรศวรสู่ชุมชน ครั้งที่ 3 : จัดโดยชมรมวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการค่ายพัฒนาการเรียนรู้ สู่สังคม ปี 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนไทยให้โลหิต จังหวัดพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมประชุมอำนวยการ การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ตัวแทนนักเรียนมัธยมสาธิตฯร่วมกิจกรรม Reunion เยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (สัญจร ณ จ.พิษณุโลก) : จัดโดยสถาบันการสร้างชาติ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการหลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ตัวแทนนักเรียนมัธยมสาธิตฯร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
บุคลากรของโรงเรียน มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสผู้อำนวยการโรงเรียนหมดวาระการดำรงตำแหน่ง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการกล้าเสลาเทา-แสด กิจกรรมที่ ๒ สุขภาพดีถ้วนหน้า
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ค่ายปรับพื้นฐาน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วมว. รุ่นที่ 7
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการกล้าเสลา เทา - แสด (กิจกรรมที่ 1 รอบรั้วเสลา) ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ Mini Camp กล้าเสลาเทา-แสด ประจำปี 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
มัธยมสาธิต ม.น. สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก กิจกรรมที่ ๓ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
อธิการบดีพบปะบุคลากรของโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลในงานการแข่งขันกีฬา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการนิทรรศการการประกวดโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนร่วมกิจกรรมเทศกาลโคมไฟง่วนเซียว ปี 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 21 - 23 ก.พ. 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร “จัดการแสดงโขนสาธิตนเรศวร”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนร่วมงานแถลงข่าวพิธีเปิดงานเทศกาลโคมไฟง่วนเซียว จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการนิทรรศการการประกวดโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการ"กล้าเสลา"เรียนรู้และปันน้ำใจให้ท้องถิ่น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมเลี้ยงขอบคุณนักเรียนสำหรับงาน "เสลาเกมส์ 43" และกิจกรรมปีใหม่ 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่วัดจันทร์ตะวันออก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ สนับสนุนของรางวัล ให้แก่ MSS Cable TV นำไปจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้บริหารโรงเรียนมอบของที่ระลึกแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบของที่ระลึก เพื่อขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก ในโอกาสที่ให้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสัมพันธ์งานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 ทางสถานีโทรทัศน์ MSS cable TV
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในโอกาสเสด็จแทนพระองค์มาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ จังหวัดพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดตัว “เสลาเกมส์”พร้อมจัดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ วันที่ ๓ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ "ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก" ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน : กิจกรรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ถนน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้ปกครองนักเรียนมอบเงินสนับสนุนการจัดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน : กิจกรรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
บรรยากาศการไปสมัครจิตอาสาพระราชทานของนักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักแสดงโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดแสดงโขนและการรำเชิญพระขวัญในงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ สังกัดกองทัพอากาศ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการ 12 สิงหามหาราชินี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ศึกษาดูงานด้านกิจการนักเรียนและงานคณะกรรมการนักเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการมัธยมสาธิตฯ เชิดชู รู้คุณค่าภาษาไทย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
1 สิงหาคม 2561 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน : ครบ 13 ปี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
คณะครูและนักเรียนร่วมสักการะและวางพานพุ่มสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการถวายเทียนพรรษา : 25 ก.ค.2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการค่ายพัฒนาการเรียนรู้สู่สังคม ปี 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ตัวแทนนักเรียนมอบเงินบริจาคให้กับวงดนตรีผู้พิการทางสายตา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การสังเกตุการณ์การเรียนการสอน โดยผู้เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการเรียนรู้นานาชาติของภูมิภาคของพื้นที่ภาคเหนือ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการกล้าเสลา คืนถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง "The Art of Teaching in Singapore"
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การประชุมอำนวยการครั้งที่ 1 การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการหลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีไหว้ครู
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯจัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน วาระปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้บริหารโรงเรียนมอบกระเช้าขอบคุณแก่หน่วยงานต่างๆที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนด้านต่างๆ ในโครงการ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ "กล้าเสลามินิมาราธอนการกุศล ครั้งที่ 1" วันที่ 3 มิถุนายน 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ มอบเงินสมทบทุนโครงการ กล้าเสลา มินิมาราธอนการกุศล ครั้งที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนโครงการกล้าเสลา มินิมาราธอนการกุศล ครั้งที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ร้าน ส.การยนต์ พิษณุโลก มอบเงินสนับสนุนโครงการกล้าเสลา มินิมาราธอนการกุศล ครั้งที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นายธนะพัฒน์ ศรีนวล มอบเงินสนับสนุนโครงการกล้าเสลา มินิมาราธอนการกุศล ครั้งที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการอบรมการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้ปกครองนักเรียนมอบเงินสมทบทุนเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการค่ายกล้าเสลา เทา-แสด ครั้งที่ 13 : สำหรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ศิษย์เก่ามอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ค่ายปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้น ม.1 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ น้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ Mini Camp กล้าเสลาเทา-แสด ประจำปี 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้อาวุโส
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมงานทำบุญเมืองพิษณุโลกและงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดการเรียนการสอน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการผู้ปกครองพบครู เพื่อลูกรัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการกล้าเสลาอาสาพัฒนา กิจกรรมที่ 2 ค่ายนันทนาการอาสา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมกอล์ฟการกุศล
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ครั้งที่ 3/2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐ์ประเดิมศึก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้รับรางวัลโรงเรียนแกนนำที่มีศักยภาพการเรียนการสอนด้านสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ จาก สสส.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ "กล้าเสลา" เรียนรู้และปันน้ำใจให้ท้องถิ่น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นิทรรศการประกวดโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นิทรรศการประกวดโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่่วมจัดนิทรรศการงานวันเด็ก รพ.พิษณุเวช ปี 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่วัดจันทร์ตะวันออก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีปิดอินทนิลเกมส์ และพิธีรับธง เสลาเกมส์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
อินทนิลเกมส์ : กิจกรรมทัศนศึกษาของผู้บริหาร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
อินทนิลเกมส์ : กิจกรรมปาฐกถาพิเศษและนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา สู่การกีฬาอย่างยั่งยืน”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2560 กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
มอบรางวัล NUD PREP TEST 2017
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการบรรยายธรรม หัวข้อธรรมะสอนใจ อยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุข
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแสดงโขน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการนั่งรถรางชมวัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนชั้น ม.3 เข้าร่วมโครงการนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ณ กรุงเทพมหานคร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาภายใน "กล้าเสลาเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาภายใน กล้าเสลาเกมส์ ครั้งที่ 12 รอบการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 - 16 พ.ย. 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการค่ายพุทธบุตรเพื่อชีวิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2560 "อินทนิลเกมส์"
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการกล้าเสลาอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านรักไทย อ.ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน"
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ 12 สิงหามหาราชินี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ Big Cleaning Day
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการมัธยมสาธิตฯ เชิดชูรู้คุณค่าภาษาไทย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
บุคลากรและนักเรียนร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมที่ 2 KM การศึกษาหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ตัวแทนนักเรียนเข้าอบรมพลังเครือข่ายเยาวชน กรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ชมนิทรรศการศิลปกรรมสัญจร ณ สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ม.น.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ปูทางสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษ : สำหรับบุคลากร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เปิดบ้านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ กิจกรรม Open House 2017
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ตัวแทนนักเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการกล้าเสลาคืนถิ่น : สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการมัธยมสาธิตฯ สัญจร รุ่งเรืองเมืองสุโขทัย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1 กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีไหว้ครูและพิธีประดับเข็มสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน วาระปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ English on Science 2017 ณ จังหวัดเชียงใหม่ : สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การประชุมมอบนโยบายสำหรับโรงเรียน โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาการอธิการบดี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีเปิดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการแสงธรรมนำทาง "อานาปานสติ"
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการกล้าเสลา เทา - แสด ประจำปีการศึกษา 2560 : วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการกล้าเสลา เทา - แสด ประจำปีการศึกษา 2560 : กิจกรรมวันที่ 3 พ.ค. 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการกล้าเสลา เทา - แสด ค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการ Nud Summer Training 2017 : ค่ายวิทยาศาสตร์ Science Camp 1 วัน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธศิลามงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ Mini Camp กล้าเสลา เทา - แสด ปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการ NUD Summer Training 2017 : อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Brush Pen Calligraphy
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับบุคลากร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีปิดโครงการสานสัมพันธ์ ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมค่าย วมว.สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 วันที่ 29 มีนาคม 2560 กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมทัศนศึกษารอบเมืองพิษณุโลกโดยรถราง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 9
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 2/2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ MSS Cable TV พิษณุโลก ประเด็นการประชาสัมพันธ์โครงการ NUD Summer Training
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนสอบ GAT สูงสุด ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือ กองบิน 46
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงความยินดีแก่ ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมนิทรรศการศิลปะและดนตรี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ พ่อของแผ่นดิน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนชั้น ม.5 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมโครงการ "สร้างโลกความรู้ด้วยความสนุก" ของสำนักพิมพ์ อี.คิว.พลัส
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการ "กล้าเสลา" เรียนรู้และปันน้ำใจให้ท้องถิ่น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดนิทรรศการประกวดโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ต้อนรับ ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการนิทรรศการประกวดโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมตัวกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นนทรีเกมส์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นนทรีเกมส์ ชุดที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นนทรีเกมส์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำทัพนักกีฬากว่า 90 คน เข้าร่วมงานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำนักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขัน MWITS Square ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ : การให้ความรู้เกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ จากนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ จัดโครงการนั่งรถรางชมวัง สำหรับนักเรียนชั้น ม.1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาภายใน กล้าเสลาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดกิจกรรม Art and Music Contest
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่วมพิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เปิด "ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์" แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ เป็นวิทยากร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนรุ่นพี่ในโครงการพี่สอนน้องสู่โอลิมปิก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 1/2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ค่ายพุทธบุตรเพื่อชีวิตใหม่ : สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดอบรมบุคลากร เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมอบรมเรื่อง หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมการอ่านสารสันติภาพสากลและยืนสงบนิ่ง เนื่องในวันสันติภาพสากล ปี 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกรรม Thailand STEM Festival 2016 “STEM สุดฮอต Robot สุดฮิต” จัดขึ้นโดยศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2558
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการเรียนภาษาต่างประเทศ จากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมแกนนำออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ 12 สิงหามหาราชินี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการมัธยมสาธิตฯ เชิดชู รู้คุณค่าภาษาไทย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนฯนำนักเรียนเข้าร่วมประกวดนาฏศิลป์ไทย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 11 ปี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ สู่สังคม ของนักเรียนชั้น ม.6.5 (โครงการ วมว.) ประจำปี 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ English on Science
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
บุคลากรและนักเรียน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 26 ปี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดหนองบัว
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขัน Street bas nud.2016 ระหว่างวันที่ ๔-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)ภายใต้โครงการ "ต้นกล้า การออม"
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๑
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการมัธยมสาธิตฯสัญจร รุ่งเรืองเมืองสุโขทัย สำหรับนักเรียนชั้น ม.2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรม ประจำปี 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรม โครงการหลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีไหว้ครู
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ถนน สำหรับนักเรียนชั้น ม.1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน วาระปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการเพศศึกษา รู้ไว้ปลอดภัย : จริยธรรมและความรับผิดชอบทางอนามัยเจริญพันธุ์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและทำบุญหอพัก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการค่ายเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการกล้าเสลา เทา-แสด ประจำปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ MINI CAMP กล้าเสลาเทา – แสด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้อาวุโส
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : กิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน ครั้งที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้ GOOGLE FOR EDUCATION แก่บุคลากรสายวิชาการ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี 2558
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการวิจัยหลักของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2015
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ เรียนรู้สู่ธรรมชาติ บูรณาการด้านประวัติศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 5
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการ “กล้าเสลา” เรียนรู้และปันน้ำใจให้ท้องถิ่น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการวิทยาศาสตร์เรียนรู้ สู่โลกกว้าง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : กิจกรรมที่ 1 การจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดนิทรรศการประกวดโครงงาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559