หน่วยหอพัก แจ้งกำหนดการปิดหอพักในช่วงปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 30 กันยายน - 13 ตุลาคม 66
งานวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งแนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ในการสอบกลางภาคและปลายภาค ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
งานแนะแนวฯ มีกำหนดจัดโครงการ
ชมรมการแสดง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนนักเรียนและบุคลากรทุกท่าน รับชมการแสดงของนักเรียน ภายในงาน NUD Playground ร้อง เล่น เต้น โชว์ ในสวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนนักเรียนที่เข้าร่วม”กิจกรรมพี่สอนน้อง” ระหว่าง วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคที่พบมากในช่วงเดือนกรกฏาคม ถึง ตุลาคมของทุก ๆ ปี
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และ นักเรียน เข้าร่วมโครงการ 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง 3100 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กำหนดการ พิธีเปิด – ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน กล้าเสลาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566


ข่าวสารสำหรับนักเรียน อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียนทั้งหมด...

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีล่วงหน้า 2/2566 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 และ 6 วันที่ 26 และ 27 กันยายน 2566
เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียน สำหรับการแข่งขันหมากรุกสากล รายการต่าง ๆ รับสมัครวันที่ 18 - 21 กันยายน 2566
กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน แบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 20 - 22 กันยายน 2566
หน่วยโครงงาน แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียน ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2566 ร่วมอัปโหลดรูปเล่มโครงร่างโครงงานในระบบ
งานแนะแนวฯ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีกำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง 3100
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ/ห้องสอบ แยกตามสาขาวิชา และรายชื่อนักเรียนฝากสอบ การแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566
รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมแข่งขันหมากฮอสและหมากรุกไทยรายการต่างๆ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2566
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ส่งผลงานการประกวดเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
เชิญชวนนักเรียนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีล่วงหน้า ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ตารางสอบและตารางห้องสอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
กลุ่มงานศิลปะ ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมประกวด วาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ สังคมเข้มแข็ง ลมหายใจยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
วันที่ 18 กันยายน 2566 ครู นักเรียน และบุคลากร ร่วมบริจาคโลหิต โดยหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุม 3100
วันที่ 16 กันยายน 2566 ผอ พร้อมด้วยตัวแทนครูและบุคลากร เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2566 การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46
วันที่ 7 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนรายวิชาเลือกศิลปะและออกแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้นอกสถานที่ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 รร จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติด เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและให้ความสำคัญ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะความปลอดภัยทางไซเบอร์ ครั้งที่ 1 PSRU Cyber Hackathon 2023
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกรภัทร พงศ์สิริพันธ์ ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองขว้างจักรชาย และรางวัลเหรียญเงินทุ่มน้ำหนักชาย รุ่นอายุ 14 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนาภา อมระดิษฐ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกรีฑา (ทุ่มน้ำหนักหญิง) รุ่นอายุ 16 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดโดย สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ผอ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ณ โดมอเนกประสงค์


สายตรงผู้อำนวยการ

โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2566

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2566

รายงานประกันคุณภาพ 2564

คำอธิบายรายวิชา ม.ต้น

คำอธิบายรายวิชา ม.ปลาย

แบบยื่นประสงค์เรียนต่อ ม.4 ปี 67

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2023-09-14 12:16:24
 • เผยแพร่วันที่: 2023-09-07 10:13:29
 • เผยแพร่วันที่: 2023-08-28 17:01:03
 • เผยแพร่วันที่: 2023-05-22 08:30:02
 • เผยแพร่วันที่: 2022-10-04 10:46:00


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559