ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
งานวิชาการ ขอแจ้งปฏิทินนัดหมายช่วงปิดภาคเรียน และ วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมและปฏิบัติกิจกรรมตามช่วงเวลาและรายละเอียดที่โรงเรียนกำหนด
หน่วยหอพัก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งกำหนดการขนสัมภาระ และปิดหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สำหรับผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดงโขน กรุณากรอกแบบสำรวจเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น.
งดใช้สนามฟุตบอล ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากหน่วยอาคารสถานที่ ต้องปรับพื้นสนามฟุตบอล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานแสดงโขน
แจ้งตารางการปรับลดเวลาเรียน เหลือคาบละ 45 นาที ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการการแสดงโขน
แนวปฏิบัติและแผนผังการเข้าสอบ สำหรับผู้เข้าสอบนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศ Google ได้ดำเนินการจำกัดสิทธิ์การเข้าใช้งานของมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับนักเรียน Google Drive ไม่เกิน 20 GB


ข่าวสารสำหรับนักเรียน อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียนทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 - ม.6 ที่ติด 0 , ร, มผ ภาคเรียนที่ 2 / 2565 (รอบที่ 1)
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีล่วงหน้า 1/2566 สำหรับนักเรียนที่กำลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 (***ยกเว้นแผนการเรียน EIS) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6
แนวปฏิบัติของนักเรียน ในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผล สอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2566
ตารางสอบและตารางห้องสอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ขอเชิญชวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการ “ชุมชนฉันดี มีหมอยา (Fabulous.Rx.Society)”
ประชาสัมพันธ์ "การประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"ชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล สมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ประจำปี 2565
ขอแจ้งตารางการสอบชดเชยสำหรับนักเรียนที่ขาดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กรณีป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย
ตารางสอบและตารางห้องสอบวัดผลการศึกษากลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนไปทำการแสดงโขน เปิดงานประชุมสัมมนาและมอบรางวัลให้กับตัวแทนคุณภาพภาคเหนือ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์ ตอนกษิรธารา จากมารดา เมตตาบุตร
วันที่ 2-6 ก.พ. 2566 โครงการ วมว. นำนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2023 และจัดนิทรรศการ ในงาน
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 29 คน เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศ การประกวดโครงงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ “PTTEP English Quiz 2022” การแข่งขันตอบคำถาม ทางวิชาการม.ปลายและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันทิชา รจิตพฤกษา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุด อันดับ 2 (ประเภทเดี่ยว) จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ประเภททีม) จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หัวข้อ “สรีรวิทยา”


การยืนยันสิทธิ์ และสละสิทธิ์

แบบฟอร์ม คำร้องขอสละสิทธิ์เข้าเรียน

สายตรงผู้อำนวยการ

ปฏิทินการศึกษา 2565

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2565

รายงานประกันคุณภาพ 2562

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2022-10-04 10:46:00
 • เผยแพร่วันที่: 2022-09-26 09:41:40
 • เผยแพร่วันที่: 2022-09-16 11:17:02
 • เผยแพร่วันที่: 2022-09-12 10:32:27
 • เผยแพร่วันที่: 2021-12-22 10:10:17


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559