แจ้งเปลี่ยนแปลงการชำระเงินค่าไฟหอพักนักเรียน โดยให้ทำการชำระเงินค่าไฟหอพักนักเรียน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา หรือ Mobile banking ได้ทุกธนาคาร เริ่มใช้เดือนพฤศจิกายน 2565 นี้เป็นต้นไป
การรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 ให้นักเรียนมาดำเนินการติดต่อขอรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1ธันวาคม 2565
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งกำหนดการชำระเงิน ค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กำหนดชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 7 -13 ธันวาคม 2565
ประกาศหยุดการเรียนการสอน (กรณีพิเศษ) ระหว่างวันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากตัวแทนนักเรียน ครู และบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45
NUD FAQs สรุปคำถามที่มักจะพบบ่อยจากผู้ปกครองและนักเรียน เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาปี 2566
ประกาศขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง และแจ้งผลการเรียนปลายภาคเรียน 1/2565 ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 เป็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565
หลักฐานการสมัคร สอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานเพื่ออัปโหลดในระบบสมัครออนไลน์ ดังนี้


ข่าวสารสำหรับนักเรียน อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียนทั้งหมด...

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20th IJSO) ซึ่งจัดโดย มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ สพฐ. และ สสวท.
เชิญชวนนักเรียนที่ต้องการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ใบแรก เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งจัดโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2565
แบบสำรวจความประสงค์เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม ของระดับชั้น ม.6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
รับสมัครนักแสดงโขน โครงการอบรมฝึกทักษะการแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน กษิรธาราจากมารดา เมตตาบุตร
ประกาศรายชื่อนักเรียนและสถานที่เรียน วิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนเรียนวิชาชุมนุมและตารางรายวิชาชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
เชิญชวน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมสมัครคัดเลือกการเป็นตัวแทนแข่งขันโครงการ Physics BATTEL ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประกาศตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 - ม.6 ที่ติด 0 , ร, มผ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 (รอบที่ 1)
กำหนดการรสอบเคมีนานาชาติ (ICQ 2022) วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. - 10.00 น.
กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนรายวิชาเลือกประติมากรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ข้าชมนิทรรศการ “ปั้น ดิน อวด ดี” ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน ในวิชาเลือกเสรี รายวิชา ” ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ” โดยอาจารย์สุภิญญา สายทน อาจารย์ผู้สอ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์จ่าทวี
มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์ " ระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ดร.ประสรรค์ ตันติเสนาะและอาจารย์ประภัสศร บำรุงดี หัวหน้าหน่วยแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกันบรรยายในหัวข้อ “ก้าวแรกสู่การเรียนระดับมัธยมศึกษา”
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลทีมชาย ระดับ ม.ปลาย
รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ทีมชาย ระดับ ม.ต้น
รางวัลนักกีฬาดีเด่น การแข่งขัน เอแม็ท ระดับ ม.ต้น (บุคคล)


แบบฟอร์มสำรวจความประสงค์เข้าศึกษาต่อ ม.4

สายตรงผู้อำนวยการ

ปฏิทินการศึกษา 2565

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2565

รายงานประกันคุณภาพ 2562

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2022-10-04 10:46:00
 • เผยแพร่วันที่: 2022-09-26 09:41:40
 • เผยแพร่วันที่: 2022-09-16 11:17:02
 • เผยแพร่วันที่: 2022-09-12 10:32:27
 • เผยแพร่วันที่: 2021-12-22 10:10:17


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-378-306 ถึง 308
หน่วยการเงิน 055-378-309
หน่วยทะเบียน 055-378-310
โทรสาร 055-378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559