ขอแสดงความยินดีกับทีมนวัตกร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ในการสร้างนวัตกรรม Guardian Grip ในรายการ TEENNOVATOR วัยรุ่นกู้โลก ทาง ALTV
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โครงการเยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว ประจำปี 2567 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวช่อชมพู อุ่ยเจริญศักดิ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการเข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ระหว่างประเทศ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอินทิรา ณรงค์เดชา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ระดับชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในภาพวาดและการวาดภาพ จากกรีกโบราณสู่กีฬาสมัยใหม่
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ มอง มุม ใหม่ เมืองสองแคว โครงการเยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว ประจำปี 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ อินพาเพียร ตำแหน่ง ครู (ระดับชำนาญการ) ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทวีสิน อำนวยพันธ์วิไล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยระดับชมเชย รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2567 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาบริดจ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภทรุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอินทิรา ณรงค์เดชา ในโอกาสที่ได้รับกาารคัดเลือก เป็นตัวแทนในระดับจังหวัดพิษณุโลก การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณภัทร ไชยพานิช ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกอล์ฟ จำนวน 2 รายการ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับคณะครูของโรงเรียน ในโอกาสที่บทความวิจัยได้รับการเห็นชอบ ให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Journal of Education and Innovation
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เป็นตัวแทน ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เป็นตัวแทน ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เป็นตัวแทน ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 23
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เป็นตัวแทน ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับดร.ทวีสิน อำนวยพันธ์วิไล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล ครูดีเด่น โครงการวันศึกษาศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รร. ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลคัพแบดมินตัน ประจำปี 2567 รายการ YOUNG SUKHOTHAI MASTER 2024
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.2 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปัณณธร นาอ่อน ที่ได้รับคัดเลือกผลงานภาพวาดเพื่อตีพิมพ์เป็นผลงานภายในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.5 ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ระดับ WJUNIOR
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทวีสิน อำนวยพันธ์วิไล ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ จากระดับชำนาญการ เป็น ระดับชำนาญการพิเศษ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปัณณธร นาอ่อนและเด็กหญิงกมลวรรณ อินทรไพบูลย์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการการประกวดวาดภาพระบายสี วันดินโลก 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนายปฐวี รัตนเสถียรและนายคณนาถ จิตต์รังษี ที่ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 2 และทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพลอยนับพัน อินไชยเทพ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลง (ไทยลูกทุ่ง) โอทอป โครงการสุดยอดสินค้า
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล Top save festival 2023 จังหวัดพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตราฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา สอวน. (ค่าย 2) ปีการศึกษา 2566 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากลเยาวชน ภายใต้โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดประจำปี 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนายประภวิษณุ์ ธัญญธาดาและนายสิรภพ วีรกุล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับประเทศ) จากการแข่งขันตอบปัญหาในโครงการค่าย เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ทีมฟุตบอลโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การเเข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันทิชา รจิตพฤกษา นายคมนทิน อินทร์ชูกุลและนายจิรภัทร ซึงรุ่งโชติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งตอบปัญหาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องในสัปดาห์วันอานันทมหิดลประจำปี 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาส ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายฉัตรดนัย ภู่กลั่น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาว่ายน้ำ ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัชพล อ้นเกตุ รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาว่ายน้ำ ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกรภัทร พงศ์สิริพันธ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.5 ในโอกาสที่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬากรีฑา ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงวามยินดีกับนางสาวศศิกัญญพร เรืองหร่าย และนายวริศ บูรณโชคไพศาล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 14 PTTEP ENGLISH QUIZ 2023
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 16 พ.ย. 2566 ผอ.มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน รายการต่าง ๆ ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สรุปเหรียญรางวัลของนักเรียนในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์ จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะความปลอดภัยทางไซเบอร์ ครั้งที่ 1 PSRU Cyber Hackathon 2023
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกรภัทร พงศ์สิริพันธ์ ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองขว้างจักรชาย และรางวัลเหรียญเงินทุ่มน้ำหนักชาย รุ่นอายุ 14 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนาภา อมระดิษฐ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกรีฑา (ทุ่มน้ำหนักหญิง) รุ่นอายุ 16 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดโดย สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ผอ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ณ โดมอเนกประสงค์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นายคมนทิน อินทร์ชูกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.7 และนายพุทธรักษ์ โสดถานา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.6 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการตอบปัญหาทางการแพทย์ 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันรายการ หมากฮอส หมากรุกไทย เทศบาลคัฟ ครั้งที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นายพระพิจิตร มีสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการแข่งขันรายการรายการการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมโครงการการแข่งขัน คณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 8
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวซากุระ ชิบาฮาร่า และนางสาวปพัชญา มาตา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายฯ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ในระดับภูมิภาคประจำปีการศึกษา 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนายชนัต เชี่ยวชาญ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการ NUIC International Business Management Speech Contest Invitational 2023
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญญาพร คำเหลือง ในโอกาสที่ผ่านการเข้ารอบเป็นตัวแทนระดับภาค จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ( BRXG Medical Quiz ) หัวข้อ Basic Anatomy
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และบุคลากรของโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้มีผลงานดีเด่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกุลภรณ์ สาแก้ว ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS2022 Inbound Program ระยะที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวชิร วชิระนิเวศ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิวิชญ์ ลิ้มทองสิทธิคุณ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล 3rd Runner Up Class A Boy จากการเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟเยาวชน TGA-Singha Junior Golf Ranking 2023-2024
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สถิต จรูญไธสง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโอกาสที่ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันกรีฑา ประเภทลาน ขว้างจักรชาย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับดร.เอกสิษฐ์ หาแก้ว ในโอกาสที่ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ (แอโรบิกดานซ์) ประเภทการแข่งขันบุคคลเดี่ยว มาธาธอน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนัสนันทน์ กาวิละนันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโอกาสที่ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระดับนานาชาติ ปี 2023 จากประเทศฝรั่งเศส
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระดับนานาชาติ ปี 2023 จากประเทศฝรั่งเศส
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับทีม kangkangproduction ในโอกาสที่เข้ารอบระดับประเทศ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาจันทบุรีโอเพ่น ประจำปี 2566 Chanthaburi Open 2023 ครั้งที่ ๙ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำนักเรียนเข้าร่วมรับรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 The 20th Thailand Biology Olympiad : 20th TBO ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศ การประกวดโครงงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ “PTTEP English Quiz 2022” การแข่งขันตอบคำถาม ทางวิชาการม.ปลายและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันทิชา รจิตพฤกษา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุด อันดับ 2 (ประเภทเดี่ยว) จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ประเภททีม) จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หัวข้อ “สรีรวิทยา”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนายชนัต เชี่ยวชาญ และนายคมนทิน อินทร์ชูกุล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ “PTTEP English Quiz 2022” ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วม และได้รับรางวัล ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023)”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถาม ทางวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School Quiz) ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 24 ม.ค. 2566 ผอ.มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน (TEDET) ประจำปี 2565 ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สถิต จรูญไธสง ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “ อาจารย์ดีเด่น” โครงการวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2566
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภูฟ้า ศุภกิจเจริญ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รร.มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนที่เป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (พิษณุโลก กลุ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรรณรดา มหามนตรี นางสาวอภิชญา หมีเทศ เด็กชายนิติธร ศรีปา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการพูด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลทีมชาย ระดับ ม.ปลาย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ทีมชาย ระดับ ม.ต้น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลนักกีฬาดีเด่น การแข่งขัน เอแม็ท ระดับ ม.ต้น (บุคคล)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลการแข่งขันฟุตซอล ทีมชาย ม.ปลาย กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์ "
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลการแข่งขันฟุตซอล ทีมชาย ม.ต้น กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์ "
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์ "
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์ "
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์ "
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลการแข่งขันแบดมินตัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์ "
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์ "
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลการแข่งขันกอล์ฟ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์ "
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลการแข่งขันกรีฑา กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์ "
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตราฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชนะเลิศแห่งจังหวัดพิษณุโลก (หมากรุกไทย ประภทเยาวชน) โดยสมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับชมรมหมากรุกจังหวัดพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นายภูนุวัฒน์ บุญเกิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.7 ในโอกาสที่ได้รับรางวัล
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูภูมิ จอมมาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.7 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประเภทกีฬาว่ายน้ำ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายรชต เวียงคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.6 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประเภทกีฬากอล์ฟ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐณิชา ปุกทอง นักเรียนชั้นัธยมศึกษาปีที่ 3.3 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประเภทกีฬาแบดมินตัน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนายจรณพงศ์ ศรีพงศ์ธรพิบูล นักเรียนชั้นัธยมศึกษาปีที่ 6.4 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประเภทกีฬาแบดมินตัน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 (ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร) เมื่อวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนายปัณณ์ ศรีเมืองวงศ์และเด็กชายวรปรัชญ์ ศรีน้อย ในโอกาสที่เป็นตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประเภทกีฬาเทนนิส
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอภิวิชญ์ ลิ้มทองสิทธิคุณ ในโอกาสที่เป็นตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประเภทกีฬากอล์ฟ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลชมเชยการแข่งตอบปัญหากฎหมาย รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา NSRU
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันต่อสมการทางคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเอแม็ทชิงแชมป์ภาคเหนือ ED-SPORT CHALLENGE 2022 ณ จ.เชียงใหม่
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.กฤศวัฒน์ จันทร์ต๊ะแก้ว “รางวัลชนะเลิศ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดทำ Infographic ในหัวข้อ Green and Bio chemical
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญวรัชญ์ ณีศะนันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ทีมเยาวชนผู้ชนะ การประชันสุดยอดไอเดีย " ใช้เทคโนโลยีจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ "
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอภิวิชญ์ ลิ้มทองสิทธิคุณ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน "พะเยาเกมส์" ประเภทกีฬากอล์ฟ โดยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล"รองชนะเลิศอันดับ 2 กอล์ฟทีมชาย"
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย การประชุมวิชาการระดับชาติ “ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 ” ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปัณณธร นาอ่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโอกาสที่ได้รับเกียรบัตรจากการส่งผลงาน เพื่อพิจารณาลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต่อสมการทางคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) รุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น รายการ Max Ploys Crossword Game A-Math Kumkom Sudoku Ed-Sport Challenge 2022
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว บัวชมพู ค้อมทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2 ในโอกาสที่ได้รับ รางวัล "POPULAR VOTE" จากการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) 2022
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ปีการศึกษา 2564 คะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชาของโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ประจำปีการศึกษา 2564 100 คะแนนเต็ม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ปีการศึกษา 2564 คะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชาของโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ นายก้องภพ วิบูลสวัสดิ์วัฒนา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
บุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทวีสิน อำนวยพันธ์วิไล ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัล นักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี 2564 สาขาศิลปวัฒนธรรม บำเพ็ญประโยชน์ จากสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัล “คุรุสดุดี” ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ประเภท ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาครู
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่เข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนดีเด่น และผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา “ วันครูครั้งที่ 66"
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขัน ROV จังหวัดพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขัน "เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 17" การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขัน "เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 17" การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขัน "เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 17" การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขัน " High School Quiz " กิจกรรมการตอบคำถามวิชาการ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขัน “Astro Challenge : ปริศนาดาราศาสตร์” ประจำปี 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันดนตรี MAP International Music Competition (MAP-IMC) 2021 (ประเภทเปียโน)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันดนตรี MAP International Music Competition (MAP-IMC) 2021 (ประเภทเปียโน)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนวลัย กูลประดิษฐ์ ในโอกาสที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 "การแข่งขันตอบกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์" งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับม.ต้น) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับม.ต้น) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับม.ปลาย) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับม.ปลาย) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ประจำปีการศึกษา 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี 2564 "ระดับจังหวัด"
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 ประเภท ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาครู
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นประจำปี2564 สาขาศิลปวัฒนธรรม/บำเพ็ญประโยชน์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่ได้คะแนน O-Net ประจำปีการศึกษา 2563 สูงสุดในแต่ละรายวิชาของโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลคะแนนสอบ O-NET สูงสุดของโรงเรียนในแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลคะแนนสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 เต็ม 100 คะแนน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 6
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ อินพาเพียร ในโอกาสที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ “ระดับดีเด่น” ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับรางวัลชมเชย สาขาเทคนิคสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม จากโครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับรางวัลเหรียญทอง สาขาศิลปะการสร้างงานวรรณศิลป์ ประเภทกวีนิพนธ์ จากโครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ครั้งที่ 1/2563 งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๖
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขัน Max Ploys Crossword Game A – Math Kumkom and Sudoku Ed – Sport Challenge 2020
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันกีฬา ระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพิษณุโลก) ประจำปี 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 16
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ Thesis & Independent Study Innovation Award 2020
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรอัญญู ณรงค์เดชา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรอัญญู ณรงค์เดชา ในโอกาสที่ได้เลื่อนวิทยฐานะจากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถสอบ O-Net ได้คะแนนเต็มและคะแนนสูงสุดของโรงเรียนในแต่ละรายวิชา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถสอบ O-Net ได้คะแนนเต็มและคะแนนสูงสุดของระดับจังหวัดในแต่ละรายวิชา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น ปีการศึกษา 2562 ของ สสวท.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลรองชนะเลิศ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับภูมิภาค มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเหนือ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ชนะเลิศการแข่งขัน KMUTT SUPER COMPUTING CONTEST 2020
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขัน Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ประสรรค์ ตันติเสนาะ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันโครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2 (2nd NEC - Northern English Contest) โดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขัน ทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 (PRS English Contest III) ปีการศึกษา 2562 ชิงโล่รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งตอบปัญหาภาษาอังกฤษ PTTEP ENGLISH Quiz 2079
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์และ การร้องเพลงสากล
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นายหลักทรัพย์ สุขแสงชู เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรอัญญู ณรงค์เดชา ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปะเเละการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ยุทธภูมิ สุวรรณบุตร ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ Juan Carlo Donato Antonio ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการเข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนเป็นตัวแทนนักกีฬาฮอกกี้จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเขตที่ 6
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ประสรรค์ ตันติเสนาะ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน(การสอนภาษาไทย) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ระดับเขต ครั้งที่ ๖๙ (ศิลปะ)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
อาจารย์รัฐพงษ์ โพธิรังสิยากร สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ (สังคมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 21
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน NUIC STAR 2019 SINGING CONTEST
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันรีดนมโดยใช้เต้านมเทียม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหาสัตวศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนได้รับรางวัลจากรายการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Spelling Bee Contest 2019
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน English Public Speaking Competition 2019
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการคัดเลือกทีมตัวแทนโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน TEOC #5
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลการตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนสาธิต มน. ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนคว้ารองชนะเลิศอันดับ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ฅนเก่งสาธิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเพื่อเป็นตัวแทนระดับภาค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการประกวดออกแบบโลโก้ หัวข้อ N.U.D Satit NU.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ คว้า 2 รางวัลจากการแข่งขันโครงการนวัตกรรมทางการเงินของคณะบริหารธุรกิจฯ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เหรียญทองแดง : คอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2562 : World Robot Olympiad 2019
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการประกวดวาดภาพ ในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างชาติ เกษตรศาสตร์ยั่งยืน”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันเคมีโอลิมปิก : รางวัลเหรียญทองแดง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติครั้งที่ 16
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 16
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สอบ O-NET ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ได้ ๑๐๐ คะแนน จำนวน ๑๐ คน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สอบ O-NET ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ได้ ๑๐๐ คะแนน จำนวน ๑๓ คน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 4 By EOL
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดิโอ สื่อสารประชาสัมพันธ์เนื้อหา ตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลระดับเหรียญเงิน : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 – ม.3 : มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลระดับเหรียญเงิน : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 – ม.6 : มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลระดับเหรียญทอง : การแข่งขันศิลปะ ทัศนศิลป์ (ศิลป์สร้างสรรค์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
25 เหรียญรางวัลจากกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ประจำปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 29คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร ,การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร,และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯคว้า 3 รางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ IJMO 2018
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ระดับส่วนภูมิภาค (ภาค 6)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด จัดโดยศาลจังหวัดพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันประลองความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการ NU Young Economist Challenge 2018 ( NUYEC 2018)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ : สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษหรือ NJ Spelling Bee 2018
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 : สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันการออกแบบหุ่นยนต์แปลงร่างรีไซเคิล : สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลงานนักเรียน : รางวัลด้านวิทยาศาสตร์ ที่นักเรียนได้รับ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ คว้า 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม. 6 ทำคะแนนการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
O-Net เต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาค : หมวดศิลปะ-ดนตรี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 : ศิลปะ-ดนตรี และ ภาษาต่างประเทศ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2017 ASMO THAI SCIENCE & MATH COMPETITION 2017
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันการประกวดนิทรรศการโครงการวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 และ ม.5
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบแรก ประจำปี 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เด็กชายชญานิน ปฏิภาภรณ์ ได้รับรางวัลระดับประเทศ การสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขัน Thailand English online Contest ครั้งที่ 3 ระดับภาคการศึกษาที่ 17
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 :นายมงคล ศรียรักษ์และนายพันธกรณ์ รัตนโชติทีปกร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปรีดา พาหิระ ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากกระดานในรายการต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ปี 2560 จัดโดยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักกีฬาคว้า 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงินและ 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
อินทนิลเกมส์ : นักกีฬาคว้า 2 เหรียญทองและ 1 เหรียญทองแดง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขต กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการแข่งขันครอสเวิร์ดเกมส์ เขื่อนภูมิพล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อมอบรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆของนักเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันตอบกฎหมายชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ NJ Spelling Bee ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนายพันธกรณ์ รัตนโชติทีปกร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 20th EGAT'S NORD CROSSWORD CHAMPIONSHIP 2017
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดเพื่อคัดเลือกเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ปี 2560 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติคุณ คำแถลง ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงาน ในโครงการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 17
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิต ฯ คว้า 1 เหรียญทองและ 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 13
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
12 เหรียญรางวัลกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 7 TH SCiUS Forum
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นางสาวสิริภัทร์ มีอินทร์ถา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 14
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับ 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เด็กชายพัฒนชัย ชูมลัยวงษ์ สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันตอบปัญหาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่รางวัล “Chem Challenge” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันรายการ Thailand English Online Contest ครั้งที่ ๒ ชิงแชมป์ประเทศไทย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ภาพผลการแข่งขัน "นิทรรศการประกวดโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5"
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ “เพชรร่มสัก” ครั้งที่ 4/2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้รับรางวัล Asmo Thai Science & Math Competition 2016
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบตัวละคร ( ออกแบบมาสคอต ) หัวข้อ Satit NUD Idol Star
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการภาษาอังกฤษ หัวข้อ “King Bhumibol Adulyadej (Rama IX of the Chakri Dynassty)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขัน 19 TH EGAT’S NROD CROSSWORD CHAMPIONSHIP 2016
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ ๒ รอบระดับภาคการศึกษา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นักกีฬาของโรงเรียนได้รับ 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี นนทรีเกมส์ ประจำวันที่ 7 มกราคม 2560 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้า 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากกีฬาว่ายน้ำ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี (โควตา 2560)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี (โควตา 2560)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ด.ช.ธนธรณ์ รุ่งศรีวัฒนา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ คว้า 2 เหรียญทองแดงจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ.2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ด.ญ.มารีแอล อเวสโตร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน American Mathematic Olympiad (AMO) ณ ประเทศสิงคโปร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สรุปผลการแข่งขันโครงการ Art and Music Contest
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมัธยมสาธิตฯ ที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขัน NJ Spelling Bee 2016 รอบระดับประเทศ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ด.ญ.ตรีทิพย์ รัตนมนตรี ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ทีมนักเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน 19th EGAT'S NORD CROSSWORD CHAMPIONSHIP 2016
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ ๙
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นางสาวณัฏฐณิชา พรมสุวรรณ์ ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันการเข้าร่วมตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปี 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือก(ภาคเหนือ)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันการเข้าร่วมกิจกรรมเปิดรั่วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ TIMC 2016
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียนประจำปี 2559 ชิงทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ รับโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ NJ Spelling Bee
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้าเหรียญคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ จากฮ่องกง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นายณัฐวัฒน์ อารยิกานนท์ นักเรียนชั้น ม.5.5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นายศิวัช ชูชื่นพฤกษาพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นายพันธกรณ์ รัตนโชติทีปกร คว้ารางวัลเหรียญทองแดงคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นางสาวศกลมาศ จินดารักษ์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ จากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 13
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 13
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลในงาน NU Project Award 2016
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 วิชาคณิตศาสตร์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการเข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว. โครงการกิจกรรม “6th SCiUS Forum”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกำเนิดวิทย์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบ O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลคะแนนการสอบ GAT ครั้งที่ 1/2559 สูงสุดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร (ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ จัดขึ้นโดยนิตยสาร CITYLIFE CHIANG MAI ร่วมกับ THE NATION
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการประเมินของนักเรียนในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ผ่านเข้ารอบคัดเลือกประจำภาคเหนือ จากการแข่งขัน การสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ NJ Spelling Bee 2015
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 กัลปพฤกษ์เกมส์ นักกีฬาคว้าชัยทั้งหมด 6 เหรียญประกอบด้วย 2 เหรียญเงินและ 4 เหรียญทองแดง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและรางวัลผู้ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2559
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2558
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16 ของมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ผ่านเข้ารอบคัดเลือกประจำภาคเหนือ จากการแข่งขันการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ NJ Spelling Bee 2015
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559