ขอความร่วมมือผู้ปกครองตอบแบบสำรวจ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (รอบผ่อนผัน) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาจากรัฐบาล 2,000 บาท
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโอนเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอให้ผู้ปกครองของนักเรียนแจ้งความประสงค์ การคืน/ลดเงินค่าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในระบบออนไลน์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการการขอและรับเอกสารทางการศึกษา ปพ.1,ปพ.7 เพื่อใช้ในการสมัครสอบ โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
มาตรการช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. - 15 ต.ค. 64 สมัครผ่านโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
มาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
หน่วยทะเบียนและประมวลผล ขอแจ้งขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา ปพ.1 ปพ.7 ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งรายชื่อนักเรียน ที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบโครงการ สอวน. 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบเก็บตก)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ปรับลดเวลาเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนอออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ทุนการศึกษาโดยมูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวทางการช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษาและค่าหอพัก ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอความร่วมมือผู้ปกครองตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาและผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งเลื่อนกำหนดการเข้าหอพัก จากเดิมวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2564 ออกไปก่อน ตามการเลื่อนเปิดเรียนแบบเข้าพื้นที่ (ON SITE) ของโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนและการคุ้มครองนักเรียนที่ทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน นศท. ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการการเดินทางเข้ามากรอกเอกสารใบนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขยายเวลาการสมัครและการชำระเงินค่าประกันกลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอความร่วมมือผู้ปกครองตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่เดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลก ก่อนการเปิดเรียน (แบบเข้าพื้นที่ปรกติ)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เชิญชวนส่งผลงานโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายการหนังสือและค่าชำระหนังสือเพิ่มเติม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
SELF - DIRECTED LEARNING การเรียนรู้แบบนำตนเอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กระบวนการรู้คิด METACOGNITION เพื่อตอบโจทย์การเรียนออนไลน์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน หรือ Blended learning ที่มีการผสมผสานการเรียนแบบ online (ผ่านระบบ Google Classroom)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
มาตรการช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง ด้านการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รายละเอียดการรับหนังสือเรียน ชุดสมุด และเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 กรณีผู้แจ้งความประสงค์ให้โรงเรียนจัดส่งให้ตามที่อยู่
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการรับหนังสือเรียน ชุดสมุด และเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 กรณีผู้แจ้งความประสงค์รับด้วยตนเอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ยุติการเรียกบัญชีสำรองเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องค่าหนังสือเพิ่มเติม จากงบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แบบสำรวจความประสงค์ในการรับหนังสือเรียน ชุดเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ยกเลิกการเดินทางเข้ากักตัวของนักเรียนหอพักที่อาศัยอยู่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ พื้นที่ควบคุมสูงสุด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เปิดจองหอพักนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักเรียนใหม่ เพิ่มเติม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ พื้นที่ควบคุมสูงสุด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แบบสำรวจความพร้อมของผู้ปกครอง ในการสนับสนุนการเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ปรับเปลี่ยนการนัดหมายกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ช่องทางการสื่อสารสำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่หอพักเอกชน ไลน์กลุ่ม “หอพักเอกชน NUD”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบบัญชีสำรอง (เพิ่มเติม)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ทำเรื่องขอผ่อนผัน (เพิ่มเติม)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งปรับเปลี่ยนแผนงานกิจกรรมระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งเลื่อนกิจกรรม โครงการ”กล้าเสลาเทาแสด” สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขั้นตอนการดำเนินการสละสิทธิ์และเรียกบัญชีสำรองเพิ่มเติม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กําหนดการกิจกรรมในค่ายสอวน. ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแผนการเรียน (ฉบับปรับปรุง 1 เมษายน 2564)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ทำเรื่องขอผ่อนผัน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
หน่วยหอพัก ขอแจ้งกำหนดปิดหอพักนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2563 และกำหนดการเปิดหอพักนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการซื้อและสั่งจองชุดเครื่องแบบ (รอบเก็บตก)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แผนผังสถานที่ และขั้นตอนในการจำหน่ายและสั่งจองชุดเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การเเข่งขันประกวดโครงการ Ramathibodi Pitching Challenge
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อและช่วงเวลาสำหรับเข้ามาซื้อหรือสั่งจองชุดเครื่องแบบนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ปฏิทินการดำเนินการสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการจำหน่ายและรับจองชุดเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวปฏิบัติการย้ายแผนการเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 31
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวปฏิบัติในการสอบโครงการสอวน. ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
จุดรับ - ส่ง (ชั่วคราว) บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน 3
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งชะลอการเรียกบัญชีสำรอง ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งยืนยันการหยุดการเรียนการสอนในระบบด้วยเหตุพิเศษ ถึงวันที่ 31 ม.ค.64
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การชำระค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง โครงการ วมว.ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. (รอบสอง)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอสงวนสิทธิ์การรับเข้าศึกษา กรณีนักเรียนบัญชีตัวจริงที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งงดใช้สนามและสถานที่ภายในโรงเรียน ทำกิจกรรมและออกกำลังกาย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งปิดการให้บริการห้องสมุดโรงเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การติดตามประกาศของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งยกเลิกการสอบกลางภาคตามตาราง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งกำหนดการมอบตัว ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบมอบตัวออนไลน์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอให้นักเรียนทุกคนบันทึกข้อมูลการเดินทาง ในระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางประจำวันของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรแบบออนไลน์ทุกวัน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอให้นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนที่กลับมาจากต่างจังหวัด รายงานข้อมูลตามช่องทางที่ จ.พิษณุโลก กำหนด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 บัญชีตัวจริง และบัญชีสำรอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
NUD Christmas night Art & Music festival
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เลื่อนวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
หน่วยหอพัก แจ้งเรื่องการปิดและเปิดหอพักในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องการแต่งกายของนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งเปิดทำการเรียนการสอนปกติ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
Thailand English Online Contest by EOL System ( TEOC6 )
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการและรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (โดยวิธีการสมัครด้วยตนเอง)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการทดสอบความรู้ โครงการ NUD Prep Test 2020
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การชำระเงินสมัครสอบโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
มาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดราคาอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าภายในโรงอาหาร โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ฉบับลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ปีการศึกษาที่ 1/2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
Siriraj Open House 2020 : Train to Siriraj
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
CMU OpenHouse Online 2020
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการทดสอบความรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) NUD PREP TEST 2020
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : NUIC Camp 2020
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฉบับชั่วคราว ฉบับปรับปรุง 8 ตุลาคม 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 (สสวท.)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การเขารวมแข่งขันคณิตศาสตร ประเทศไทย ( Thailand Mathematics Contest -TMC ) ครั้งที่ 9
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สำรวจความประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมประชุมแจ้งผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1/2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
”การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564”
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครโครงการแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ (ร้านก๋วยเตี๋ยว, กวยจั๊บ)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การผ่อนผันชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แผนผังการรับ-ส่งนักเรียน และแนวปฏิบัติการจัดการมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผู้ปกครองและนักเรียนที่ยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ติดต่อขอรับเงินได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 3 กรกฎาคม 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการขนย้ายสัมภาระเข้าหอพักโรงเรียน วันที่ 20-21 และวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 นี้
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิธีค้นหาความถนัดและพัฒนาลูกให้ตรงกับบุคลิกตัวตน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การรายงานตัว รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา และมาตรการช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองด้านการชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล อุปกรณ์การเรียนเครื่องแต่งกายและหนังสือเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน ร่วมตอบแบบสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองในการสนับสนุนการเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สรุปข้อมูลที่ผู้ปกครอง และนักเรียนควรทราบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ร้านค้าออนไลน์โครงการเงินทุนหมุนเวียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดพร้อมให้บริการแล้ว
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การรับเครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วิธีการรับเอกสารจบการศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เปิดจองหอพักนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักเรียนใหม่
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แบบสอบถามผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ผ่าน Google Classroom
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
คู่มือการใช้งานระบบมอบตัวนักเรียน หลักสูตรศิลป์สร้างสรรค์ - 2563 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเข้าดูผลการเรียนออนไลน์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการ คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนศิลป์สร้างสรรค์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการคืนโน้ตบุ๊ค ให้นำโน้ตบุ๊คไปคืนได้ที่ ร้าน ห.จ.ก.ฮิวเมติค โดยตรง ตั้งแต่ วันที่ 25 มี.ค. 63 เป็นต้นไป
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
งดใช้ช่องทางเข้า – ออกฝั่งตลาดสายหยุด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเลื่อนการประกาศผลคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนศิลป์สร้างสรรค์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอชี้แจง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งปรับเปลี่ยนการจัดโครงการที่เกี่ยวกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมน. ในช่วงเดือน มี.ค. - พ.ค. 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร แผนการเรียนศิลป์สร้างสรรค์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ยุติการเรียกบัญชีสำรองเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ทำเรื่องผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษา ให้มาดำเนินการชำระเงิน ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 23 มีนาคม 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เทศบาลนครพิษณุโลกประกาศยกเลิกโครงการแสงธรรมส่องทาง และพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2563 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เชิญชวนนักเรียนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Info Graphic แบบเคลื่อนไหว เพื่อชิงโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษารวม 60,000 บาท จากกระทรวงยุติธรรม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งแนวปฏิบัติการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมาคืนโน๊ตบุ๊ค (รอบสุดท้าย) ได้ที่ห้องสมุดตามวันและเวลาดังนี้
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งยกเลิกโครงการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์เรียนรู้สู่ธรรมชาติฯ ของนักเรียนชั้น ม.5
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งเรื่องการปิดหอพักนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมาคืนโน๊ตบุ๊คได้ที่ห้องสมุดตามวันและเวลาดังนี้
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์จุดจอดรถ งานแสดงโขนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมาคืนโน๊ตบุ๊คได้ที่ห้องสมุดตามวันและเวลาดังนี้
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ.โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาภาษา จากกองพัฒนาภาษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดหลักสูตรอบรมภาษาที่สาม ครั้งที่ 2/2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญชมการแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน ใต้พระบารมี รามราชจักรีวงศ์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เรียนผู้ปกครองนักเรียน ม.5 เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่จัดโครงการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์เรียนรู้สู่ธรรมชาติฯ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมาคืนโน๊ตบุ๊คได้ที่ห้องสมุดตามวันและเวลาดังนี้
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับระบบดูผลการเรียนออนไลน์ ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแจ้งยกเลิกโครงการวิทยาศาสตร์และสังคมเรียนรู้ สู่โลกกว้าง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังนักเรียนและบุคลากรเนื่องจากความเสี่ยงของฝุ่นละออง PM 2.5
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อแยกตามห้องสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. รอบ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ.2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศมาตรการ การรับมือปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่ดำเนินการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม การสอบรอบ 2 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เรียบร้อยแล้ว
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความห่วงใยต่ออาการป่วยของนักเรียนโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (อัพเดตประกาศจากบริษัท)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศแนวทางการเรียกรายงานตัวบัญชีสำรองเพิ่มเติมนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
NUDS เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับอนุบาล 1 และ ประถมศึกษา 1 ประจำปี 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศเรียกรายชื่อ(ตัวสำรอง)ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันครูที่ 16 มกราคม 2563 โรงเรียนทำการเปิด การเรียนการสอนตามปกติ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
สัญญาการยืมโน๊ตบุ๊คของนักเรียน ม.4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องแบบของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 บัญชีตัวจริง และบัญชีสำรอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. (รอบแรก) ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
มาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งเรื่องการปิดและเปิดหอพักในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมทำบุญกับพระอาจารย์คำพลคัมภีรญาณเมธี วัดจันทร์ตะวันออก พร้อมทั้งขอรับบริจาคของขวัญวันเด็ก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครนักแสดงโขน โครงการอบรมฝึกทักษะการแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน ใต้พระบารมีรามราชจักรีวงศ์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการทดสอบความรู้ โครงการ NUD Prep Test 2019
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อัพเดตแผนผัง)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
7 ภาษาที่สาม ปูทางสู่อนาคต องค์กรไหนก็อยากคว้าตัว!!
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ English Contest เมื่อวันที่ 11 - 15 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม WINTER TWILIGHT MARKET
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียน ม.ปลายสนใจศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น เชิญอ่านรายละเอียด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
วันที่ 6 - 8 พ.ย. 2562 ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มาออกบูธจัดแสดงหนังสือ ณ. บริเวณโรงอาหารโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 16.00 น.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
[กำหนดการ] การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ English Contest
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ปีการศึกษา 1/2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งกำหนดการปิด และเปิดหอพักนักเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนหัวแหลม และเข้าค่ายหัวแหลม
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญชวนนักเรียนรวมทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขัน Mini Science and Math Olympiads
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการ ๑๒ สิงหา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมสัมพันธ์ รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุง อาคารสถานที่ งบประมาณปี 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การสอบคัดตัวเพชรยอดมงกุฏ ประจำปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ในรายการ Thailand English Online Contest ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขัน English Public Speaking Competition 2019
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก กิจกรรมที่ 4 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบคะแนนกลางภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญบุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการจัดสอบ ASMO THAI ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การสอบคัดเลือกนักเรียนตัวแทน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การประกวดออกแบบโลโก้ หัวข้อ N.U.D satit.nu.
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้ประกอบการ Startup พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ช่วงที่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศการคัดเลือกเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การชำระค่าหนังสือเพิ่มเติม จากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการรับหนังสือแบบเรียน ซื้อสมุดและอุปกรณ์การเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหมากล้อมหมากล้อม Summer Camp @NU
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการ Mini Camp กล้าเสลา เทา-แสด ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ,ร ,มส , มผ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศ เรียกตัวสำรอง ม.4 แผนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ชี้แจงข้อมูลการจองห้องพักและการจัดสรรห้องพักนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การประกวดภาพวาดโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปี 8
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งการปิดหอพัก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
คำร้องขอสละสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศ เรียกตัวสำรอง ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงาน เมียนมาร์ตะจั่น สงกรานต์หรรษา ประจำปี 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลสอบรอบสอง โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศ เรียกตัวสำรอง ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ค่าใช้จ่ายประมาณการชุดเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารี ชุดพละ และเสื้อผ้าไทย
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ระเบียบการเข้าห้องสอบ โครงการ วมว. รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาไทย ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในระดับดีมากทุกคน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ครั้งที่ 2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับผลการเรียน ปีการศึกษา 2/2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ 9th SCiUS Forum ครั้งที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการกิจกรรม Christmas night market
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลโครงการทดสอบความรู้ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) NUD Prep Test 2018
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วมว. รอบแรก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (Abilympics Thailand 2019)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
การจัดแข่งขันประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ 9th SCiUS Forum ครั้งที่ 2
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ 9th SCiUS Forum
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ตารางการซ้อมและการนัดหมาย ฝ่ายเชียร์ และการแสดงพิธีเปิดพิธีปิด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบแรก)
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการปรับพื้นฐานการเรียนสำหรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการกิจกรรมโครงการกล้าเสลา เทา-แสด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร (ระบบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการ Mini Camp กล้าเสลา เทา-แสด
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เรื่อง แต่งตั้งนายกและอุปนายกชมรมผู้ปกครองและครูฯ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กล้าเสลา มินิมาราธอนการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ครั้งที่ 1
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน ไม่ผ่าน ศูนย์, ร ,มส ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
โครงการปรับพื้นฐานการเรียนสำหรับห้องนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
แจ้งการปิดหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนสมองแก้ว ครั้งที่ ๒๖ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
เกณฑ์การรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศข้อมูลการเรียกบัญชีสำรอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องแบบของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ขอเชิญชมการแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ ตอนทศกัณฐ์ประเดิมศึก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดการโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 บัญชีตัวจริง และบัญชีสำรอง
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วมว. 61 รอบแรก
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอเอกสารทางการศึกษาเป็นรายครั้ง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน และครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2561
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559