การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560
            

           ขอเชิญชวนอาจารย์ทุกท่าน พิจารณาส่งนักเรียนคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
ประจำปี 2560


โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดในการสมัคร
1. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 
2. คำชี้แจงในการเสนอผลงาน 

Download ใบสมัครประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
1. เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
2. กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
3. บุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 
4. องค์กรที่ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 

*** ส่งรายชื่อพร้อมแนบประวัติผลงานได้ที่ อ. ธนะษิต อินพาเพียร
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2560


เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559