ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 บัญชีตัวจริง และบัญชีสำรอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2564

บัญชีตัวจริง

บัญชีสำรอง


*** การมอบตัวและชำระเงินบำรุงการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ***
วันอาทิตย์ที่ 10  มกราคม 2564  เวลา  09.00 – 16.00  น.
ม.1 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ม.4 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ถนนสนามบิน  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

หลักฐานการมอบตัว ม.1 และ ม.4
       1. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา  มารดา  และนักเรียน อย่างละ  1  ฉบับ
       2. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา  และนักเรียน อย่างละ 1  ฉบับ 
       3. หลักฐานการจบการศึกษาของโรงเรียนเดิม (นำส่งวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่)
       4. ชำระเงินบำรุงการศึกษาฯ ของภาคเรียนที่  1/2564
                   -  ม.1  ชำระเงิน  20,000  บาท
                   -  ม.4  ชำระเงิน  23,000  บาท

หมายเหตุ  
        1. เอกสารทุกฉบับให้เจ้าตัวลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
        2. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น
        3. จะมีการแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการมอบตัวเพิ่มเติมโปรดติดตามในเว็บไซต์โรงเรียนเป็นระยะ

โครงสร้างแผนการเรียน

 

สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องเรียน EIS และห้องเรียนศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

       โรงเรียนจะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงข้อมูลกับผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตามช่วงเวลาดังนี้

ห้องเรียน EIS (English Integrated Studies) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1107 อาคารเรียน 1

- ห้องเรียนศิลป์สร้างสรรค์ เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม 1107 อาคารเรียน 1


การขอดูคะแนนสอบ

นักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการขอดูคะแนนสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

     - เฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่านการคัดเลือกทั้งบัญชีตัวจริงและบัญชีตัวสำรองเท่านั้นที่สามารถเขียนคำร้องขอดูคะแนนสอบได้

     - ผู้ปกครองนักเรียนที่สอบไม่ผ่านการคัดเลือกสามารถมาเขียนคำร้องเพื่อขอดูคะแนนสอบได้ที่สำนักงานโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 4 - 8 มกราคม 2564 ในเวลาราชการ ใช้สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองและสำเนาบัตรประชาชนนักเรียนที่ขอดูคะแนนแนบคำร้องขอดูคะแนน

     - กรณีที่มีผู้มายื่นคำร้องแทนแต่ไม่ใช่ผู้ปกครองนักเรียนให้มีหนังสือมอบอำนาจจากผู้ปกครองนักเรียนมาด้วยพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองนักเรียนและสำเนาบัตรประชาชนนักเรียน

     - ไม่รับสอบถามคะแนนทางโทรศัพท์และ Inbox เพจโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ แนะนำ

ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติของโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
รับเกียรติบัตรในวันครูแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 65 ประจำปี 2563

...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559
free wp theme best wordpress themes hair transplant kiralık bahis sitesi bahis sitesi kirala