โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร


เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-55378-306-10 โทรสาร 0-55378-305