SCiUS 9

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ที่มีการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของคู่มหาวิทยาลัยและโรงเรียน 17 แห่ง

ไฟล์ประกาศ โครงการวมว. ประจำปีการศึกษา 2561


โครงการ วมว. ระยะที่ 2 คืออะไร


      เป็นโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทําขึ้น เพื่อเร่งส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่จะรองรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการพัฒนาเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี ศักยภาพให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นกําลังสําคัญของประเทศต่อไปในอนาคต

      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ ได้เล็งเห็นความจำเป็นของการสร้างฐานกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ แต่ยังทำได้ในปริมาณที่น้อยมากจึงจำเป็นต้องเร่งส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง เพื่อรองรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเริ่มตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยคัดสรรผู้เรียนที่มีศักยภาพสูง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างถูกทางและเหมาะสมส่งเสริมให้อัจฉริยภาพที่มีอยู่เบ่งบานอย่างเต็มที่ และได้รับการพัฒนาเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพอันจะเป็นกําลังสําคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต วมว.


เรียนโครงการ วมว. เพื่ออะไร


1. สนับสนุนการสร้างฐานกําลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยร่วมมือกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

2. สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขยายฐานการศึกษาออกไปในวงกว้างโดยเฉพาะในภูมิภาค

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


โครงการ วมว. เรียนอย่างไร

เป็นหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยและโรงเรียนตามความโดดเด่นทางวิชาการของแต่ละแห่ง


• เนื้อหาสาระวิชาการครบถ้วนตามหลักสูตรของ สพฐ และเข้มข้นเทียบเท่าหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

• มีรูปแบบการสอนเฉพาะที่แตกต่างกันตามความโดดเด่นทางวิชาการของแต่ละมหาวิทยาลัย

• มุ่งเน้นจัดสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมให้หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน

• มุ่งเน้นจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะและสั่งสมประสบการณ์

• มุ่งเน้นพัฒนาอัฉริยภาพของผู้เรียนทุกด้าน ทั้งสติปัญญา อารมณ์ จริยธรรม และพลานามัย

หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการ วมว. ทั้ง 17 แห่ง


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

โรงเรียนสวนกุหลาบราชวิทยาลัย

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

สิทธิพิเศษ


1. เข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ ห้องทดลอง-ปฏิบัติการ ห้องสมุด และศูนย์กีฬา ฯลฯ

2. ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาต่างๆ จากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่น และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากภายนอก รวมทั้งปราชญ์ชุมชน

3. ทำโครงงานวิจัย โดยมีอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง

4. สนุกกับการสัมผัสแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน อาทิ หน่วยงานวิจัย โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่น

5. ได้เรียนรู้ในสาระที่นอกเหนือจากตำรา รวมทั้งรายวิชาในหลักสูตรการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program) ในระดับชั้นปีที่ 1 ปริญญาตรี

6. ส่งเสริมการเทียบโอนหน่วยกิตในโครงการเรียนล่วงหน้าเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

โอกาสเรียนต่อในขั้นอุดมศึกษา


จะได้รับการพิจารณาให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยวิธีการรับตรง และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยของโครงการ วมว. ภายใต้เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด รวมถึงโอกาสที่จะเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยได้รับการสนับสนุนให้ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ปริญญาโท-เอก) ในโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อพัฒนาไปเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต

0-55378-306-11