หน่วยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

หน้าที่หน่วยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

  1. รวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน
  2. กำหนดตัวบ่งชี้ เป้าหมายและปฎิทินในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
  3. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ตามตัวบ่งชี้ ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
  4. ประสานงานและรวบรวมข้อมูล หนักฐานและร่อยรอยจากผลดำเนินงานของโรงเรียนและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
  5. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียน
  6. จัดทำรายงานประจำปีของโรงเรียน
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2560
ผู้ประสานงาน
แบบเขียนรายงาน_IQA59
แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐาน สพฐ.

ผู้รับมอบหมายหน่วยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ประยูร   คำเติม

หัวหน้าหน่วยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   a_chem3603@hotmail.comนางสาวพิชยา   กันตวารี

หน่วยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1754
E-mail:
   hinghoy@msn.com

อาจารย์วันเฉลิม   จันทร์ทรง

หน่วยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1753
E-mail:
   wanchalermj@nu.ac.th

อาจารย์ปราโมท   เรณุมาร

หน่วยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   Pramoter@nu.ac.th

นายชุษณะ   เขื่อนแก้ว

หน่วยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559