งานโครงการเงินทุนหมุนเวียน

  ผู้รับมอบหมายงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน

  อาจารย์พิมลสิริ   เถาว์แล เอี่ยมละออ

  หัวหน้างานโครงการเงินทุนหมุนเวียน
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1776
  E-mail:
     ppimm@hotmail.com  ดร.วรอัญญู   ณรงค์เดชา

  งานโครงการเงินทุนหมุนเวียน
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11
  E-mail:
     woraunyun@nu.ac.th

  อาจารย์ทวีสิน   อำนวยพันธ์วิไล

  งานโครงการเงินทุนหมุนเวียน
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1734
  E-mail:
     thaweesin@gmail.com

  อาจารย์ศิพร   อนันต์ธีระชัย

  งานโครงการเงินทุนหมุนเวียน
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1744
  E-mail:
     siporna@nu.ac.th

  นางสาวจิตตมาส   หาญกล้า

  งานโครงการเงินทุนหมุนเวียน
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11
  E-mail:
     

  นางสาวไพจิตรี   เผือกเนียม

  งานโครงการเงินทุนหมุนเวียน
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1755
  E-mail:
     

  นางสาวอกนิษฐ์   กันเข็ม

  งานโครงการเงินทุนหมุนเวียน
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1756
  E-mail:
     akanitk@nu.ac.th

  นางสาวประภัสศร   บำรุงดี

  งานโครงการเงินทุนหมุนเวียน
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1778
  E-mail:
     prapatsorn79n@gmail.com

  นางสาวชญานี   บุญคง

  งานโครงการเงินทุนหมุนเวียน
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1726
  E-mail:
     pau_paeng@hotmail.com

  นายวันเฉลิม   จันทร์ทรง

  งานโครงการเงินทุนหมุนเวียน
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1753
  E-mail:
     wanchalermj@nu.ac.th

  นางอมรรัตน์   บุญมี

  งานโครงการเงินทุนหมุนเวียน
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1761
     หรือ 055-96-1186
  E-mail:
     amornratp@nu.ac.th

  นางสาวบุญณิสา   ท้วมวงษ์

  งานโครงการเงินทุนหมุนเวียน
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ
     หรือ 055-96-1186
  E-mail:
     

  ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักษณา   คุณพระรักษ์

  งานโครงการเงินทุนหมุนเวียน
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1752
  E-mail:
     

  นางสาวพิชยา   กันตวารี

  งานโครงการเงินทุนหมุนเวียน
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1754
  E-mail:
     hinghoy@msn.com

  นายบัณฑิต   หนูสอน

  งานโครงการเงินทุนหมุนเวียน
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1762
  E-mail:
     

  นางพิริยา   วีระมาชา

  งานโครงการเงินทุนหมุนเวียน
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1762
  E-mail:
     piriya_hana@hotmail.co.th

  นางสาวพนิดา   เมืองมูล

  งานโครงการเงินทุนหมุนเวียน
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1756
  E-mail:
     panidamu@nu.ac.th

  นางสาวชนนี   นาคเจือทอง

  งานโครงการเงินทุนหมุนเวียน
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1810
  E-mail:
     

  อาจารย์สุภิญญา   สายทน

  งานโครงการเงินทุนหมุนเวียน
  หมายเลขโทรศัพท์:
     0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1780
  E-mail:
     saithon_satitnu@hotmail.co.th

  เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

  - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
  - อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
  ×

  กำหนดคะแนนเต็ม

  ของรายวิชา

  ×
  ยินดีต้อนรับครับผม ×
  :: ติดต่อได้ที่

  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ 0-55378-306-10
  โทรสาร 0-55378-305
  หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

  © 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559