เลขานุการฝ่ายบริหาร

หน้าที่เลขานุการฝ่ายบริหาร

  1. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานโรงเรียนให้เป็นไปตามภาระกิจของโรงเรียน
  2. ให้คำปรึกษา และประสานงานกับงานต่างๆ ในสำนักงานพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนโยบายของโรงเรียน
  3. พิมพ์หนังสือราชการโต้ตอบเพื่อส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ตรวจทานหนังสือราชการ รวมทั้งการจัดทำคำสั่งและประกาศต่างๆ ของโรงเรียน
  4. ปฏิบัติหน้าที่งานบริหารงานบุคคล
  5. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  6. งานประชุมและพิธีการต่างๆ
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย

ผู้รับมอบหมายเลขานุการฝ่ายบริหารนางสาวอกนิษฐ์   กันเข็ม

เลขานุการฝ่ายบริหาร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1756
E-mail:
   akanitk@nu.ac.th

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559