เลขานุการฝ่ายวิชาการ

หน้าที่เลขานุการฝ่ายวิชาการ

  1. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิชาการ
  2. จัดทำเอกสารและจัดเก็บเอกสารของฝ่ายวิชาการ ได้แก่ คำสั่ง บันทึกข้อความ ประกาศ หนังสือภายในและหนังสือภายนอก
  3. จัดทำวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับมอบหมายเลขานุการฝ่ายวิชาการนางสาวกชพรรณ   ชัยสิทธิ์

เลขานุการฝ่ายวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1747
E-mail:
   kotchapan.chaisit@hotmail.com

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559